Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn sinh học 10

Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục

Nuôi cấy tĩnh (nuôi cấy không liên tục) là phương pháp nuôi cấy mà trong suốt thời gian đó ta không thêm vào chất dinh dưỡng cũng không loại bỏ đi các sản phẩm cuối cùng của trao  đổi chất (quần thể tế bào bị giới hạn trong một khoảng không gian nhất định). Sự sinh trưởng trong một “hệ thống đóng” hay “hệ kín” như vậy tuân theo những quy luật bắt buộc không những đối với các cơ thể đơn bào mà cả đối với các cơ thể đa bào.
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của logarid số lượng tế bào theo thời gian gọi là đường cong sinh trưởng (hình 4.1).