Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2017

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng của ánh sáng lên sinh vật

1.  Ý nghĩa của ánh sáng Ánh sáng là một yếu tố sinh thái, ánh sáng có vai trò quan trọng đối với các cơ thể sống. Ánh sáng là nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật tiến hành quang hợp. Một số vi sinh vật dị dưỡng (nấm, vi khuẩn) trong quá trình sinh trưởng và phát triển cũng sử dụng một phần ánh sáng. Ánh sáng điều khiển chu kỳ sống của sinh vật. Tùy theo cường độ và chất lượng của ánh sáng mà nó ảnh hưởng nhiều hay ít đến quá trình trao đổi chất và năng lượng cùng nhiều quá trình sinh lý của các cơ thể sống. Ngoài ra ánh sáng còn ảnh hưởng nhiều đến nhân tố sinh thái khác như nhiệt độ, độ ẩm, không khí đất và địa hình.

So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật

Giống nhau:
- Đều là tế bào nhân thực.
- Màng sinh chất đều được cấu tạo theo mô hình khảm lỏng
- Thành phần đều được cấu tạo từ các chất hữu cơ và vô cơ như: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, nước...

Khác nhau:
Tế bào động vật Tế bào thực vật Có màng tế bào, nhân, tế bào chất Dị dưỡng Hình dạng không nhất định Thường có khả năng chuyển động  Không có lục lạp    Không có không bào Chất dự trữ là glycogen  Không có thành xenlulôzơ Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở giữa tế bào. Có màng tế bào, nhân, tế bào chất  Tự dưỡng Hình dạng  ổn định Rất ít khi chuyển động Có lục lạp Có không bào lớn Dự trữ bằng hạt tinh bột Có màng thành xenlulôzơ Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng vánh ngănSo sánh nguyên phân và giảm phân

So sánh sự giống và khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân.

Giống nhau: 
- Đều nhân đôi ADN trước khi vào phân bào

- Đều phân thành 4 kỳ

- Đều có sự phân đều mỗi loại NST về các tế bào con

- Màng nhân và nhân con biến mất cho đến gần cuối

- Đều là hình thức phân bào có tơ tức là có sự hình thành thoi vô sắc
Khác nhau:

So sánh nguyên phân và giảm phân