Sinh học online, giải trí hài hước

Bài tập trắc nghiệm phần nguyên phân luyện thi đại học

II– BÀI TẬP CƠ BẢN

Câu 1: Một tế bào ở người đang ở kì trung gian. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Câu 2: Một tế bào ở người đang ở kì đầu của quá trình nguyên phân. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.Câu 3: Một tế bào ở người đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Câu 4: Một tế bào ở người đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Câu 5: Một tế bào ở người thực hiện nguyên phân. Kết thúc kì cuối, số lượng NST trong mỗi tế bào con là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Câu 6: Một tế bào ở người đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân. Số lượng crômatit trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Câu 7: Một tế bào ở người thực hiện nguyên phân. Kết thúc kì cuối, số lượng tâm động trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Câu 8: Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua 3 lần từ một hợp tử sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào mới? 
A. 8.
B. 16.
C. 32.
D. 64.
Câu 9: Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua một số lần từ một hợp tử của những người mang 46 nhiễm sắc thể để tạo ra số tế bào mới với tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, hãy xác định số lần phân bào của hợp tử?   
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 10: Một hợp tử của một loài sinh vật đã nguyên phân 4 đợt liên tiếp, được môi trường nội bào cung cấp 120 nhiễm sắc thể đơn. Vậy bộ nhiễm sắc thể trong hợp tử bằng bao nhiêu? 
A. 2n= 4.
B. 2n= 8.
C. 2n= 24.
D. 2n= 44.
Câu 11: Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua 7 lần từ 2 hợp tử đã có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành, phá huỷ? 
A. 128.
B. 256.
C. 127.
D. 254.
Câu 12: Ở một loài có bộ NST 2n= 2. Ký hiệu 2 NST là A, a. Bộ NST của tế bào loài này ở kì đầu là?
A. AAaa.                                                        
B. Aa.             
C. AaAa.                                
D. AaaA.

III– LUYỆN TẬP

Câu 1: Ở gà, 2n= 78. Một tế bào sinh dưỡng đang ở kì sau của quá trình phân bào. Hỏi số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu? 
A. 39.
B. 78.
C. 117.
D. 156.
Câu 2: Ở cà chua 2n= 24. Một tế bào sinh dưỡng đang ở kì giữa của phân bào. Vậy số tâm động trong tế bào đó bằng bao nhiêu? 
A. 12.
B. 24.
C. 36.
D. 48.
Câu 3: Ở ruồi giấm, 2n= 8. Quan sát một tế bào sinh dưỡng đang ở kì sau, người ta đếm được số tâm động là
A. 4.
B. 8.
C. 16.
D. 32.
Câu 4: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n= 18. Một tế bào đang tiến hành quá trình phân bào, ở kì sau số nhiễm sắc thể trong tế bào là
A. 36 nhiễm sắc thể đơn.
B. 9 nhiễm sắc thể kép.
C. 27 nhiễm sắc thể đơn.
D. 45 nhiễm sắc thể kép.
Câu 5: Một hợp tử của một loài sinh vật đã nguyên phân 4 đợt liên tiếp, được môi trường nội bào cung cấp 120 nhiễm sắc thể đơn. Vậy bộ nhiễm sắc thể trong hợp tử bằng bao nhiêu? 
A. 2n= 4.
B. 2n= 8.
C. 2n= 24.
D. 2n= 44.
Câu 6: Một tế bào của cá thể B nguyên phân liên tiếp 4 lần đã lấy từ môi trường nội bào nguyên liệu tạo ra với 240 nhiễm sắc thể đơn. Số lượng nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào trước khi bước vào quá trình phân bào là 
A. 18.                                    
B. 16.                                   
C. 14.                                    
D. 15.
Câu 7: Một tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm có 2n= 8 nguyên phân 3 đợt liên tiếp. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn hoàn toàn mới cho quá trình phân bào? 
A. 48.
B. 56.
C. 112.
D. 144.
Câu 8: Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n= 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa thì có tất cả bao nhiêu crômatit? 
A. 284 crômatit.
B. 184 crômatit.
C. 354 crômatit.
D. 384 crômatit.
Câu 9: Một tế bào sinh dưỡng của một loài có bộ NST 2n= 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Số crômatit trong các tế bào con ở kì giữa của lần nguyên phân cuối cùng là
A. 1536.                             
B. 384.                               
C. 768.                               
D. 192.
Câu 10: Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài A là bao nhiêu? 
A. Bộ nhiễm sắc thể của loài A có 2n= 4.
B. Bộ nhiễm sắc thể của loài A có 2n= 8.
C. Bộ nhiễm sắc thể của loài A có 2n= 16.
D. Bộ nhiễm sắc thể của loài A có 2n= 18.
Câu 11: Ở người, bộ nhiễm sắc thể 2n= 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62. Số nhiễm sắc thể có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi là bao nhiêu?
A. 1472 nhiễm sắc thể đơn.
B. 1272 nhiễm sắc thể đơn.
C. 1572 nhiễm sắc thể đơn.
D. 1372 nhiễm sắc thể đơn.
Câu 12: Một tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm có 2n= 8 nguyên phân 3 đợt liên tiếp. Ở kì đầu của lần nguyên phân thứ 3, trong tất cả các tế bào con có bao nhiêu NST? 
A. 48.
B. 32.
C. 64.
D. 16.
Câu 13: Ở một loài, hợp tử nguyên phân liên tiếp 3 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ ba, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 368 nhiễm sắc thể. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào con là 
A. 46.                             
B. 92.                              
C. 184.                           
D. 368.
Câu 14: Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua một số lần từ một hợp tử của những người mang 46 nhiễm sắc thể để tạo ra số tế bào mới với tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, hãy xác định số tế bào mới được tạo thành.
A. 4.
B. 8.
C. 12.
D. 16.
Câu 15: Ở trâu có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu? 
A. 16 tế bào.
B. 24 tế bào.
C. 28 tế bào.
D. 32 tế bào.
Câu 16: Ở trâu có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 800 crômatit đang tiếp cận với thoi phân bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu? 
A. 6 tế bào.
B. 10 tế bào.
C. 16 tế bào.
D. 8 tế bào.
Câu 17: Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào B lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Số đợt nguyên phân của tế bào B là bao nhiêu? 
A. 3 đợt phân bào.
B. 2 đợt phân bào.
C. 5 đợt phân bào.
D. 4 đợt phân bào.
Câu 18: Ở trâu có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 nhiễm sắc thể kép đang xếp thành 1 hàng ở mặt xích đạo của thoi phân bào của tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu? 
A. 16 tế bào.
B. 64 tế bào.
C. 28 tế bào.
D. 32 tế bào.
Câu 19: Hai hợp tử A và B nguyên phân một số đợt. Số đợt nguyên phân của A ít hơn B là 2 đợt. Tổng số tế bào con hình thành là 40 tế bào. Vậy số đợt nguyên phân của hợp tử A và B lần lượt là
A. 1, 3.
B. 3, 5.
C. 4, 6.
D. 5, 7.
Câu 20: Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua 3 lần từ một hợp tử của những người mang 46 nhiễm sắc thể để tạo ra số tế bào mới với bao nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi?
A. 138.
B. 368.
C. 46.
D. 736.
Câu 21: Tế bào A có 2n= 8 nhiểm sắc thể nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n= 14 nhiễm sắc thể nguyên phân 4 lần liên tiếp. Hỏi trong trường hợp nào môi trường nội bào đã cung cấp số lượng nhiễm sắc thể nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu nhiễm sắc thể? 
A. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 186 nhiễm sắc thể.
B. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 150 nhiễm sắc thể.
C. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 90 nhiễm sắc thể.
D. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 38 nhiễm sắc thể.
Câu 22: Một tế bào ở lớp đáy của biểu bì da người nguyên phân liên tiếp tạo ra một số tế bào mới có tổng số 736 nhiễm sắc thể. Số lần phân bào, số thoi phân bào được hình thành và phá vỡ trong quá trình đó là 
A. 2 lần phân bào và 3 thoi phân bào.
B. 3 lần phân bào và 8 thoi phân bào.
C. 4 lần phân bào và 15 thoi phân bào.
D. 5 lần phân bào và 32 thoi phân bào.
Câu 23: Chu kì nguyên phân của tế bào ruồi giấm là 11 giờ, thời gian thực hiện nguyên phân là 1 giờ. Tỉ lệ thời gian giữa các kì: kì đầu: kì giữa: kì sau: kì cuối là 3: 2: 2: 3. Khi hợp tử nguyên phân liên tiếp một số đợt, ở thời điểm 65 giờ 45 phút. Xác định số tế bào đang nguyên phân và số NST trong 1 tế bào?
A. 64 tế bào, 8 NST kép.
B. 16 tế bào, 8 NST đơn.
C. 32 tế bào, 16 NST đơn.
D. 32 tế bào, 8 NST kép
Câu 24: Ở một loài có bộ NST 2n= 4. Ký hiệu A, a là cặp NST thứ nhất; B, b là cặp NST thứ hai. Bộ NST của tế bào loài này ở kì giữa của quá trình nguyên phân là
A. AAaaBBbb.                                                          
B. AaBb.                    
C. AaAaBbBb.                                  
D. AAAABBBBaaaabbbb.
Câu 25: Ở một loài có bộ NST 2n= 4. Ký hiệu A, a là cặp NST thứ nhất; B, b là cặp NST thứ hai. Bộ NST của tế bào loài này ở kì sau của quá trình nguyên phân là
A. AaBb.                                                        
B. AaBb AaBb.                     
C. AaAaBbBb.                                  
D. AAAABBBBaaaabbbb.
Câu 26: Ở một loài có bộ NST 2n= 4. Ký hiệu A, a là cặp NST thứ nhất; B, b là cặp NST thứ hai. Bộ NST của tế bào loài này ở kì cuối của quá trình nguyên phân là
A. AAAABBBBaaaabbbb.                                                   
B. AaBb AaBb.                     
C. AaAaBbBb.                                  
D. AaBb.ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ 6

BÀI TẬP CƠ BẢN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
C
C
D
C
D
D
A
B
B
D
A
BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
B
C
A
B
B
B
D
C
C
A
B
B
B
A
D
A
D
B
B
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
D
C
C
A
B
D

 TÀI LIỆU CỦA THẦY lÊ ĐÌNH HỪNG

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...