Trắc nghiệm quy luật tương tác gen 12

Bài tập trắc nghiệm phần tương tác gen


II – BÀI TẬP CƠ BẢN

Câu 1: Ở gà, các cá thể có hai alen A và B trong kiểu gen (A_B_) sẽ có mào hình quả bồ đào, các cá thể có alen A nhưng không có alen B trong kiểu gen (A_bb) sẽ có mào hình hoa hồng, các cá thể không có alen A nhưng có alen B trong kiểu gen (aaB_) sẽ có mào hình hạt đậu, còn cá thể không có alen A và không có alen B trong kiểu gen (aabb) sẽ có mào hình lá. Cho lai gà trống mào hình quả bồ đào dị hợp 2 cặp gen giao phối với gà mái dị hợp 2 cặp gen thu được F1. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1
A. 1 gà mào hình quả bồ đào: 1 gà mào hình hoa hồng: 1 gà mào hình hạt đậu: 1 gà mào hình lá.             
B. 3 gà mào hình quả bồ đào: 1 gà mào hình lá.               
C. 1 gà mào hình quả bồ đào: 1 gà mào hình lá.                 
D. 9 gà mào hình quả bồ đào: 3 gà mào hình hoa hồng: 3 gà mào hình hạt đậu: 1 gà mào hình lá.             
Câu 2: Ở bí ngô, các cá thể có chứa hai alen A và B trong kiểu gen (A_B_) sẽ có quả dẹt, các cá thể có alen A nhưng không có alen B hoặc không có alen A nhưng có alen B trong kiểu gen (A_bb, aaB_) sẽ có quả tròn, còn cá thể không có alen A và không có alen B trong kiểu gen (aabb) sẽ có quả dài. Cho hai cây bí ngô tròn thuần chủng có kiểu gen khác nhau lai với nhau thu được toàn cây quả dẹt. Cho cây quả dẹt thu được tự thụ phấn, đời con sẽ có tỉ lệ phân li kiểu hình là
A. 12 bí quả dẹt: 3 bí quả tròn: 1 bí quả dài.
B. 9 bí quả dẹt: 3 bí quả tròn: 4 bí quả dài.
C. 9 bí quả dẹt: 6 bí quả tròn: 1 bí quả dài.
D. 12 bí quả dẹt: 4 bí quả tròn: 3 bí quả dài.
Câu 3: Ở cây đậu thơm, các cá thể có chứa hai alen A và B trong kiểu gen (A_B_) sẽ có hoa màu đỏ, các cá thể có alen A nhưng không có alen B hoặc không có alen A nhưng có alen B trong kiểu gen hoặc các cá thể không có alen A và không có alen B trong kiểu gen (A_bb, aaB_, aabb) sẽ có hoa màu trắng. Cho cây đậu thơm có hoa đỏ dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1
A. 15 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng.
B. 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng.
C. 13 cây hoa đỏ: 3 cây hoa trắng.
D. 3 cây hoa đỏ:1 cây hoa trắng.
Câu 4: Ở bắp, các cá thể có chứa alen A trong kiểu gen (A_B_, A_bb) sẽ có hạt màu đỏ, các cá thể không có alen A nhưng có alen B trong kiểu gen (aaB_) sẽ có hạt vàng, còn các cá thể không có alen A và không có alen B trong kiểu gen (aabb) sẽ có hạt màu trắng. Cho bắp có hạt màu đỏ dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1
A. 12 bắp hạt đỏ: 3 bắp hạt vàng: 1 bắp hạt trắng.
B. 9 bắp hạt đỏ: 6 bắp hạt vàng: 1 bắp hạt trắng.
C. 9 bắp hạt đỏ: 3 bắp hạt vàng: 4 bắp hạt trắng.
D. 1 bắp hạt đỏ: 2 bắp hạt vàng: 1 bắp hạt trắng.
Tương tác gen
Quy luật tương tác gen quy định hình dạng mào gà

Bài tập trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Sinh học 12

Câu 1: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có thể tạo ra
A. 8 loại giao tử.             
B. 16 loại giao tử.           
C. 2 loại giao tử.             
D. 4 loại giao tử.
Câu 2: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AABb giảm phân bình thường có thể tạo ra giao tử AB chiếm tỉ lệ
A. 1/16.                          
B. 1/8.                             
C. 1/4.                            
D. 1/2.

Câu 3: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là
A. aaBb× Aabb.             
B. AaBb× AABb.          
C. Aabb× AaBB.           
D. AaBb× aabb.
Câu 4: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập và tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBb× Aabb cho đời con có tối đa
A. 2 loại kiểu gen. 
B. 4 loại kiểu gen.
C. 6 loại kiểu gen. 
D. 9 loại kiểu gen.
Câu 5: Ở một loài thực vật, các gen quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là
A. 1: 2: 1: 2: 4: 2: 1: 2: 1.                          
B. 1: 2: 1.                        
C. 1: 1: 1: 1.                   
D. 9: 3: 3: 1.
Trắc nghiệm quy luật phân li độc lập
Sơ đồ lai phân li độc lập