Bài tập trắc nghiệm quá trình thụ tinh Sinh học 10 - 12

II– BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Ở ruồi giấm, sự kết hợp giữa một tinh trùng có 4 NST với một trứng có 4 NST sẽ tạo ra hợp tử chứa bao nhiêu NST?
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 8.
Câu 2: Trong một lần giao phối ở một loài, có 300 triệu tinh trùng của con đực tham gia thụ tinh, con cái rụng 2 trứng, cả 2 trứng này đều được thụ tinh thành công. Số hợp tử được tạo thành của quá trình trên là bao nhiêu?
A. 300000000.
B. 300000002.
C. 2.
D. 1.

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST - CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

I– LÝ THUYẾT


Stt
Nội dung
Công thức
1
Thể không
2n– 2
2
Thể không kép
2n– 2– 2
3
Thể một
2n– 1
4
Thể một kép
2n– 1– 1
5
Thể ba
2n+ 1
6
Thể ba kép
2n+ 1+ 1
7
Thể bốn
2n+ 2
8
Thể bốn kép
2n+ 2+ 2
9
Số loại thể lệch bội đơn
C1n
10
Số loại thể lệch bội kép
C2n
11
Số loại thể nhiều dạng lệch bội khác nhau (x loại)
Ãn
12
Thể đa bội lẻ
Thể tam bội
3n
Thể ngũ bội
5n
13
Thể đa bội chẵn
Thể tứ bội
4n
Thể lục bội
6n
14
Thể dị đa bội
Thể dị tứ bội (song nhị bội)
2n1+ 2n2
Thể dị lục bội (tam nhị bội)
2n1+ 2n2+ 2n3
15
Xác định kí hiệu của bộ NST khi có đột biến
A, a là các NST
TÀI LIỆU của thầy Lê Đình Hưng