Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2014

Trắc nghiệm quy luật tương tác gen 12

Bài tập trắc nghiệm phần tương tác gen
II – BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1: Ở gà, các cá thể có hai alen A và B trong kiểu gen (A_B_) sẽ có mào hình quả bồ đào, các cá thể có alen A nhưng không có alen B trong kiểu gen (A_bb) sẽ có mào hình hoa hồng, các cá thể không có alen A nhưng có alen B trong kiểu gen (aaB_) sẽ có mào hình hạt đậu, còn cá thể không có alen A và không có alen B trong kiểu gen (aabb) sẽ có mào hình lá. Cho lai gà trống mào hình quả bồ đào dị hợp 2 cặp gen giao phối với gà mái dị hợp 2 cặp gen thu được F1. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là A. 1 gà mào hình quả bồ đào: 1 gà mào hình hoa hồng: 1 gà mào hình hạt đậu: 1 gà mào hình lá.              B. 3 gà mào hình quả bồ đào: 1 gà mào hình lá.                C. 1 gà mào hình quả bồ đào: 1 gà mào hình lá.                  D. 9 gà mào hình quả bồ đào: 3 gà mào hình hoa hồng: 3 gà mào hình hạt đậu: 1 gà mào hình lá.              Câu 2:Ở bí ngô, các cá thể có chứa hai alen A và B trong kiểu gen (A_B_) sẽ có quả dẹt, các cá thể có alen A…

Bài tập trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Sinh học 12

Câu 1: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có thể tạo ra A. 8 loại giao tử.              B. 16 loại giao tử.            C. 2 loại giao tử.              D. 4 loại giao tử. Câu 2: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AABb giảm phân bình thường có thể tạo ra giao tử AB chiếm tỉ lệ A. 1/16.                           B. 1/8.                              C. 1/4.                             D. 1/2.
Câu 3: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là A. aaBb× Aabb.              B. AaBb× AABb.           C. Aabb× AaBB.            D. AaBb× aabb. Câu 4: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập và tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBb× Aabb cho đời con có tối đa A. 2 loại kiểu gen.  B. 4 loại kiểu gen. C. 6 loại kiểu gen.  D. 9 loại kiểu gen. Câu 5…

Bài tập trắc nghiệm quá trình thụ tinh Sinh học 10 - 12

II– BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1: Ở ruồi giấm, sự kết hợp giữa một tinh trùng có 4 NST với một trứng có 4 NST sẽ tạo ra hợp tử chứa bao nhiêu NST? A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 2: Trong một lần giao phối ở một loài, có 300 triệu tinh trùng của con đực tham gia thụ tinh, con cái rụng 2 trứng, cả 2 trứng này đều được thụ tinh thành công. Số hợp tử được tạo thành của quá trình trên là bao nhiêu? A. 300000000. B. 300000002. C. 2. D. 1.

Trắc nghiệm sinh học 12 Giảm phân (Luyện thi đại học)

II– BÀI TẬP CƠ BẢN Câu 1: Một tế bào ở người đang ở kì trung gian. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu? A. 0. B. 23. C. 46. D. 92. Câu 2: Một tế bào ở người đang ở kì đầu của quá trình giảm phân I. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu? A. 0. B. 23. C. 46. D. 92.