Bài tập trắc nghiệm phần nguyên phân luyện thi đại học

II– BÀI TẬP CƠ BẢN

Câu 1: Một tế bào ở người đang ở kì trung gian. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.
Câu 2: Một tế bào ở người đang ở kì đầu của quá trình nguyên phân. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu?
A. 0.
B. 23.
C. 46.
D. 92.