Bài giảng sinh học luyện thi đại học: NST và đột biến cấu trúc NST


Đột biến đảo đoạn nhiễm sắn thể
NHIỄM SẮC THỂ VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO
I– HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
1. Hình thái nhiễm sắc thể
– Nguồn gốc tên gọi: khi nhuộm tế bào bằng thuốc nhuộm kiềm tính, người ta thấy có những cấu trúc nằm trong nhân có khả năng nhuộm màu sắc đặc trưng nên gọi chúng là những vật thể nhiễm sắc.
– Khái niệm: NST là cấu trúc được tạo nên do phân tử ADN liên kết với các loại prôtêin khác nhau ở sinh vật nhân thực. Ở sinh vật nhân sơ: ADN có dạng mạch kép, vòng và chưa có cấu trúc NST.
– Hình thái: quan sát rõ nhất ở kỳ giữa nguyên phân, NST lúc này là NST kép gồm 2 crômatit dính nhau tại tâm động: