Xạ khuẩn và vai trò của xạ khuẩn đối với đời sống con người và công nghệ vi sinh

Xạ khuẩn: Là nhóm vi sinh vật đơn bào, dạng sợi hình tia phóng xạ, có kích thước và cấu trúc tương tự như tế bào vi khuẩn thông thường, đa số sống hiếu khí trong đất, gram dương. 

Xạ khuẩn có kết cấu tế bào dạng sợi-khuẩn ty, có đường kính trong khoảng 1-1.5 µ. Nuôi cấy trên môi trường đặc có thể phân biệt được ba loại khuẩn ty:

 -Khuẩn ty cơ chất (ăn sâu vào trong môi trường làm nhiệm vụ hấp thụ chất dinh dưỡng) còn gọi là khuẩn ty dinh dưỡng. 
Xạ khuẩn
Xạ khuẩn