Trắc nghiệm Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống



Câu 1: Tính trạng số lượng thường
A. Ít chịu ảnh hưởng của môi trường
B. Có mức phản ứng hẹp
C. Không xác định được bằng cách cân, đo, đong, đếm
D. Do nhiều gen quy định

Câu 2: Đột biến nào sau đây không di truyền?
A. Đột biến gen
B. Đột biến NST

C. Biến dị tổ hợp
D. Thường biến


Câu 3: Mức phản ứng
A. Là sự mềm dẻo của kiểu hình
B. Không di truyền được
C. Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau
D. Không thay đổi đối với các tính trạng có kiểu gen khác nhau

Câu 4: Tính trạng nào sau đây ở bò có mức phản ứng hẹp?
A. Khối lượng cơ thể
B. Tốc độ sinh trưởng
C. Sản lượng sữa
D. Tỉ lệ mỡ trong sữa.

Câu 5: Ở người, kiểu gen Bb biểu hiện hói đầu ở nam còn nữ thì không biểu hiện. Tính trạng này
A. do gen tế bào chất quy định
B. do gen nằm trên NST giới tính quy định
C. bị ảnh hưởng bởi giới tính.
D. bị hạn chế bởi giới tính

Câu 6: Phát biểu nào không đúng về mức phản ứng
A. Mức phản ứng được di truyền
B. Trong một kiểu gen, các gen có chung mức phản ứng.
C. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp
D. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần tạo ra được các cá thể cùng kiểu gen.
Giong cay hoa hong