Phân loại và cách giải các dạng bài tập liên kết và hoán vị gen

Bai_tap_hoan_vi_gen
Các dạng bài tập liên kết và hoán vị gen là một trong những dạng bài tập khó đối với chương trình sinh học 12. 
Tổng hợp lí thuyết và bài tập ở dưới được trích từ chương trình của khóa luyện thi sinh học của Sinhk33.com 
Học thử miễn phí tại đây