Sinh học online, giải trí hài hước

Đề thi thử đại học môn Sinh học 06 (có đáp án)

Đề thi thử đại học
TRƯỜNG THPT LAM KINH
ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ ( ĐỢT I) NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Sinh học                     Ngày thi :
Thời gian làm bài:  90 phút ( Không kể thời gian phát đề)
PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ  THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Xét cặp NST giới tính XY, ở 1 tế bào sinh tinh sự phân li của cặp NST giới tính này ở lần giảm phân I sẽ tạo ra giao tử
          A. XX và YY                    B. XY và O                       C.Y và O                          
D. X và O

Câu 2:  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân ở tế bào nhân thực?
          A.  Chỉ có một mạch của gen tham gia vào quá trình phiên mã tổng hợp mARN.
          B.  Enzim ARN pôlimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ à 3’.
          C.  mARN được tổng hợp xong tham gia ngay vào quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin.
          D.  Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A - U, T – A, X – G, G – X.Câu 3:  Nguyên nhân tạo thành các đoạn Okazaki
          1. Tính chất cấu tạo 2 mạch đơn song song và ngược chiều nhau của ADN
          2. Hoạt động sao chép của E ADN polimeza
          3. ADN sao chép theo kiểu nửa gián đoạn                 
         4. Sự có mặt của E Ligaza
         Câu trả lời đúng là :
        A.1,3                                  
        B.1,2                                  
        C.3,4                                  
        D.2,3

Câu 4:  Một gen cấu trúc dài 4080A0 , có tỉ lệ A/G = 3/2 . Gen này bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X . Số lượng nu từng loại của gen sau đột biến là :
          A. A = T = 481 , G = X = 720                                    
          B.A = T = 419 , G = X = 721
          C. A = T = 721 , G = X = 419                                    
         D. A = T = 719 , G = X = 481

Câu 5:  Ở một loài thực vật (2n = 22), cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong số các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4, người ta đếm được trong các tế bào con có 336 cromatít. Hợp tử này là dạng đột biến nào ?
          A.  Thể không nhiễm.       
          B.  Thể bốn nhiễm.           
          C. Thể tam nhiễm.            
          D.  Thể một nhiễm.
Câu 6:  / Giống lúa A khi trồng ở đồng bằng Bắc bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây đúng?
          A  Năng suất thu được ở giống A hoàn toàn do môi trường sống qui định.
          B  Giống lúa A có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất.
          C  Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng... thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa A thay đổi theo.
          D  Kiểu gen qui định năng suất của giống lúa A có mức phản ứng rộng.
Câu 7:  / Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:
(1) Bệnh phêninkêto niệu.           (2) Bệnh ung thư máu.       (3) Tật có túm lông ở vành tai.
(4) Hội chứng Đao.                      (5) Hội chứng claiphentơ.   (6) Bệnh máu khó đông.
Bệnh, tật và hội chứng di truyền chỉ có thể gặp ở nam là:
          A  (3); (5); (6).                   B  (3) ; (5).                         C  (4); (5).                          D  (1); (2); (3); (5).
Câu 8:  / Một cây có kiểu gen Ab/aB tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen Ab/ab sinh ra có tỉ lệ:
          A  4 %.                              B  10,5 %.                          C  5,25 %.                          D  12 %.
Câu 9:  /. Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng?
          A  Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là mêtiônin.
          B  Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN.
          C  Bộ ba đối mã trên tARN khớp với bộ ba trên m ARN theo nguyên tắc bổ sung.
          D  Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5’ ® 3’ trên mạch gốc của phân tử ADN.
Câu 10:  / Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa. Sau hai thế hệ ngẫu phối, người ta thu được ở thế hệ F2 có 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp ở F2 là:
          A  800.                                B  3200.                              C  1280.                              D  2560.
Câu 11:  / Hệ gen của người có kích thước hơn hệ gen của E. coli khoảng 1000 lần, trong khi tốc độ sao chép ADN của E. coli nhanh hơn ở người khoảng 10 lần. Cơ chế giúp toàn bộ hệ gen người có thể sao chép hoàn chỉnh chỉ chậm hơn hệ gen của E. coli khoảng vài chục lần là do
          A  tốc độ sao chép ADN của các enzim ở người lớn hơn E. Coli nhiều lần.
          B  hệ gen người có nhiều điểm khởi đầu tái bản.
          C  ở người có nhiều loại enzim ADN pôlimeraza hơn E. coli.
          D  cấu trúc ADN ở người giúp cho enzim dễ tháo xoắn, dễ phá vỡ các liên kết hidro.
Câu 12:  / Những căn cứ nào sau đây được sử dụng để lập bản đồ gen?1. Đột biến lệch bội. 2. Đột biến đảo đoạn NST. 3. Tần số HVG. 4. Đột biến chuyển đoạn NST. 5. Đột biến mất đoạn NST.                           
          A  2, 3, 4.                           B  1, 3, 5.                           C  3, 4, 5.                           D  1, 2, 3.
Câu 13:  / Xét vùng mã hóa của một gen có khối lượng bằng 720.000 đvC và A = 3/2 G. Sau khi đột biến mất đoạn Nuclêôtit, gen còn lại tổng số 620 Nu loại A và T, 480 Nu loại G và X. Gen đột biến tự  sao liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cung cấp giảm đi so với gen ban đầu tương ứng số Nu mỗi loại là bao nhiêu?
          A  A=T=2870; G=X=1680.                                           B  A=T=700; G=X=0.         C  A=T=2170; G=X=1680.     DA=T=4340; G=X=720.
Câu 14:  / Ở một loài thực vật, tính trạng hạt dài, màu đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng lặn tương ứng là hạt tròn, màu vàng. Cho các cây có kiểu gen giống nhau và dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 4000 cây, trong đó có 160 cây có kiểu hình hạt tròn, màu vàng. Biết rằng không có đột biến xảy ra, mọi diễn biến trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và túi phôi giống nhau. Theo lí thuyết, số cây F1 có kiểu hình hạt dài, màu đỏ
          A  3840.                              B  840.                                C  2250.                              D  2160.
Câu 15:  / Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:
(1) AaBbDd × AaBbDd.      (2) AaBBDd × AaBBDd.             (3) AaBBDd × AaBbDD.      (4) AABBDd × AAbbDd.
 Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là
          A  (2) và (3).                      B  (1) và (3).                      C  (1) và (4).                      D  (2) và (4).
Câu 16:  / Xét 4 tế bào sinh dục trong một cá thể ruồi giấm cái có kiểu gen AB/abDe/dE. 4 tế bào trên giảm phân tạo ra số loại trứng tối thiểu có thể có là
          A  1.                                   B  8.                                   C  2.                                   D  4.
Câu 17:  F1 có kiểu gen  AB/abDe/dE, các gen tác động riêng rẽ , trội lặn hoàn toàn , xảy ra trao đổi chéo ở cả 2 giới cho F1 x F1 , Số kiểu gen ở F2 là
          A.16                                   B.81                                   C.100                                 D.256
Câu 18:  / Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là
          A  aaBb, aaBB, aabb.         B  aaaaBBbb.                     C  aaBB, aabb.                   D  aaaBBb, aaaBbb.
Câu 19:  / Ở người, gen A quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Gen B quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh ra người con trai mắc đồng thời cả hai bệnh trên?
          A  AaXBXb × aaXBY.         B  aaXBXb × AAXbY.         
          C  aaX BXB × AaXbY.         D  AaXBXb × AAXBY.
Câu 20:  / Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn
          A  trước phiên mã.             B  dịch mã.                         C  sau dịch mã.                  D  phiên mã.
Câu 21:  / Ở một loài động vật, màu sắc lông do 1 gen có 2 alen trên NST thường quy định. Khi cho 2 cá thể giao phối với nhau được F1 có tỉ lệ kiểu hình: 3 lông đen : 1 lông xám. Cho các cá thể lông đen F1 giao phối với nhau thì tỷ lệ các cá thể lông đen đồng hợp ở thế hệ F2 là:
   A  7/12.         B  4/9.          C  1/4.          D  9/16.
Câu 22:  / Con lai trong phép lai nào sau đây là thể đa bội cùng nguồn ?
          A  AABB x DDEE ® AABBDDEE.                            B  AABB x DDEE ® ABDE.
          C  AABB x aabb ® AAaBb.                                        D  AAbb x aaBB ® AAaaBBbb.
Câu 23:  Giả sử 1 phân tử Etylmêtansunphonat (EMS) xâm nhập vào 1 tế bào A ở đỉnh sinh trưởng của cây lưỡng bội và được sử dụng trong tự sao của ADN . Trong số tế bào sinh ra từ 1 tế bào A sau 3 đợt nguyên phân thì số tế bào con mang gen đột biến thay thế cặp G – X  = T- A là
          A.1                     B.2                  C.4                  D.8
Câu 24:  / Một hòn đảo có một quần thể động vật ngẫu phối, thế hệ ban đầu có 60 cá thể đều có mắt đen trong đó có 36 cá thể mang gen lặn ở trạng thái dị hợp về tính trạng màu sắc mắt. Biết rằng tính trạng lặn tương ứng là mắt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể có mắt màu đỏ ở thế hệ thứ 3 trong quần thể là:
          A  10 %.                            B  26,25 %.                        C  25 %.                             D  9 %.
Câu 25:  / Đột biến lặp đoạn thường xuất hiện kèm với đột biến
          A  mất đoạn.            B  chuyển đoạn không tương hỗ.         C  chuyển đoạn tương hỗ.             D  đảo đoạn.
Câu 26:  / Đột biến nào sau đây làm cho 2 gen alen nằm trên cùng 1 NST?
          A  Đột biến chuyển đoạn trên 1 NST .                         B  Đột biến đảo đoạn.
          C  Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.                               D  Đột biến lặp đoạn.
Câu 27:  / Trong một quần thể thực vật tự thụ phấn có số lượng các kiểu hình: 600 cây hoa đỏ : 100 cây hoa hồng : 300 cây hoa trắng. Biết gen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Tỉ lệ cây hoa hồng sau 2 thế hệ tự thụ phấn là
          A  0,025.                            B  0,3375.                           C  0,6625.       D  0,455.
Câu 28 : Khi cho 2 cá thể có kiểu gen Aa giao phấn thì ở F1 xuất hiện cá thể có kiểu gen aaa . Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó là rối loạn phân li của NST trong
          A. Giảm phân                    B. Giảm phân I khi hình thành giao tử đực hoặc cái
          C.Giảm phân II khi hình thành giao tử đực hoặc cái   D. Nguyên phân ở giai đoạn đầu của hợp tử
Câu 29:  Có 5 tế bào sinh tinh của 1 cá thể có kiểu gen AaBbddXEY tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng . Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là
          A.20                                   B.4                                     C.8                      D.10 
Câu 30:  / Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBbDd cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ
           
A  3,125 %.                         B  28,125 %.                         
C  42,1875 %.                      D  9,375 %.
Câu 31:  / Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit. Vùng trình tự nuclêôtit nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen có chức năng
          A  mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã.               B  mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.
          C  mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.                D  mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã.
Câu 32:  / Cho một cây có kiểu gen AaBbDdEe tự thụ phấn thu được được F1 có kiểu hình : 4050 quả đỏ, tròn : 3150 quả vàng, tròn : 2700 quả đỏ, dẹt : 2100 quả vàng, dẹt : 350 quả vàng, dài : 450 quả đỏ, dài. Khi cho cây ban đầu (P) lai phân tích thì thế hệ sau tính theo lí thuyết có tỉ lệ kiểu hình là
          A  3 quả đỏ, tròn : 6 quả đỏ, dẹt : 3 quả đỏ, dài : 1 quả vàng tròn : 2 quả vàng dẹt : 1 quả vàng, dài.
          B  1 quả đỏ, tròn : 1 quả đỏ, dẹt : 1 quả đỏ, dài : 1 quả vàng tròn : 1 quả vàng dẹt : 1 quả vàng, dài.
          C  1 quả đỏ, tròn : 2 quả đỏ, dẹt : 1quả đỏ, dài : 3 quả vàng tròn : 6 quả vàng dẹt : 3 quả vàng, dài.
          D  2 quả đỏ, tròn : 1 quả đỏ, dẹt : 1 quả đỏ, dài : 6 quả vàng tròn : 3 quả vàng dẹt : 3 quả vàng, dài.


Câu 33:  / Cho biết kiểu hình của một gia đình về bệnh mù màu (do gen nằm trên NST X, không có alen trên Y quy định) và tính trạng nhóm máu ABO (do gen nằm trên NST thường quy định). Cặp vợ chồng trên dự định sinh đứa con thứ 4, xác suất để đứa con thứ  4 là con gái có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu, biết rằng không có đột biến xảy ra?
          A  9,375 %.
          B  6,25 %.
          C  3,125 %.
          D  18,75 %.
Câu 34:  / Điều kiện cần thiết để vốn gen của quần thể không thay đổi qua nhiều thế hệ là
          A  hiện tượng nội phối diễn ra thường xuyên.                                    B  có hiện lượng lạc dòng di truyền.
          C  một số alen có hệ số chọn lọc cao hơn những alen khác.              D  giao phối ngẫu nhiên.
Câu 35:  / Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây ở một loài sẽ cho tỉ lệ kiểu gen AB/AB là nhỏ nhất?
          A  AB/ab x AB/AB.           B  Ab/aB x Ab/aB.             C  AB/ab x Ab/aB.             D  AB/ab x AB/ab.
Câu 36:  / Xét một loài chim, màu sắc lông do một gen nằm trên NST giới tính X (không có alen tương ứng trên Y) quy định. Ở giới cái của loài này có 3 loại kiểu gen khác nhau về tính trạng màu sắc lông. Biết rằng không có trường hợp đột biến xảy ra thì trong quần thể thì tổng số loại kiểu gen khác nhau về tính trạng trên là bao nhiêu ?
          A  6 loại kiểu gen.              B  3 loại kiểu gen.              C  5 loại kiểu gen.              D  9 loại kiểu gen.
Câu 37:  / Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ngoài nhân ở cây ngô là
   A  chỉ hệ gen ti thể.             B  chỉ hệ gen lạp thể.      
   C  hệ gen ti thể, lạp thể.                       D  toàn bộ vật chất di truyền chứa trong trứng.
Câu 38:  ở 1 loài thực vật giao phấn giữ các cây hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 toàn hoa trắng . Cho F1 lai phân tích thu được thế hệ con có tỉ lệ 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ . Nếu cho F1 tự thụ phấn thu được F2 , xác suất để cả 3 cây đều có kiểu hình đỏ ở F2 là bao nhiêu ?
          A.(1/4)3                              B.( 3/16)3                           C.(9/16)3                            D.(7/16)3
Câu 39:  / Ở một loài thực vật, xét một cây F1 có kiểu gen (AB/abDe/dE ) tự thụ phấn, trong quá trình giảm phân tạo giao tử 40 %  tế bào sinh hạt phấn xảy ra hoán vị gen ở cặp NST mang gen A, B; 20% tế bào sinh hạt phấn xảy ra hoán vị gen ở cặp NST mang gen D, E. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn và hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết thì tỉ lệ cây F2 có kiểu hình A-B-D-ee là
          A  14,16 %.                       B  16,335 %.                      C  15,84 %.                        D  12,06 %.
Câu 40:  / Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội có kiểu gen AAaa x Aaaa cho đời con có tỷ lệ kiểu gen AAaa là:
          A  1/2.                                B  4/12.                              C  5/12.                              D  1/12.

PHẦN RIÊNG - Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc B) –
A. Theo chương trình nâng cao từ câu 41 đến câu 50
Câu 41:  / Số mạch đơn ban đầu của một phân tử ADN chiếm 6,25 % số mạch đơn có trong tổng số các phân tử ADN con được tái bản từ ADN ban đầu. Trong quá trình tái bản môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 104160 Nu. Phân tử ADN này có chiều dài là
          A  11804,8 Å.                    B  11067 Å.                       C  5712 Å.                         D  25296 Å.
Câu 42:  / Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một phân tử acridin chèn vào mạch khuôn cũ thì sẽ phát sinh đột biến dạng
          A  thêm một cặp nuclêôtit.                                            B  thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
          C  mất một cặp nuclêôtit.                                              D  thay thế cặp G-X bằng cặp A-T.
Câu 43:  / người để xác định được tính trạng nào do gen quyết định là chủ yếu, tính trạng nào chịu ảnh hưởng của môi trường người ta sử dụng phương pháp
          A  nghiên cứu di truyền quần thể.                                B  nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng.
          C  nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng.                       D  nghiên cứu phả hệ.
Câu 44:  / Phương pháp phát hiện đột biến cấu trúc NST có hiệu quả hiện nay là
          A  Qquan sát và nhận biết dựa vào kiểu hình thể đột biến.                                    
          B  làm tiêu bản tế bào.
          C  nhuộm băng NST và quan sát.
          D  quan sát diễn biến NST trong giảm phân dưới kính hiển vi.
Câu 45:  / Giống cà chua có gen sản sinh ra êtilen đã được làm bất hoạt, khiến cho quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc không bị hỏng là thành tựu của tạo giống
          A  bằng phương pháp gây đột biến.                              B  dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
          C  bằng công nghệ tế bào.                                            D  bằng công nghệ gen.
Câu 46:  / Nhận định nào sau đây là không đúng về di truyền học người?
          A  Nghiên cứu di truyền học người gặp nhiều khó khăn do số lượng con ít, đời sống một thế hệ kéo dài, ....
          B  Có thể áp dụng các phương pháp nghiên cứu di truyền ở động vật và thực vật vào nghiên cứu di truyền người.
          C  Sự di truyền các tính trạng ở người cũng tuân theo các quy luật di truyền giống các sinh vật khác.
          D  Những hiểu biết về di truyền học có ý nghĩa to lớn trong y học, giúp giải thích, chẩn đoán bệnh,...
Câu 47:  / Nếu có đột biến alen lặn xuất hiện chỉ ở một giao tử của cả 2 quần thể cây tự thụ phấn và cây giao phấn thì thể đột biến ở quần thể cây giao phấn sẽ xuất hiện
          A  đồng thời với thể đột biến ở quần thể cây tự thụ phấn.
          B  sớm hơn ở quần thể cây tự thụ phấn.
          C  sớm hay muộn hơn quần thể cây tự thụ phấn còn tùy thuộc vào tần số đột biến.
          D  muộn hơn ở quần thể cây tự thụ phấn.
Câu 48:  / Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nuclêôtit
          A  trong vùng điều hòa của gen.                                   B  trong các đoạn êxôn của gen.
          C  trên ADN không chứa mã di truyền.                        D  trong vùng kết thúc của gen.
Câu 49:  / Thể Barr ở người là hiện tượng
          A  1 trong 2 NST X của phụ nữ xoắn chặt lại (bị bất hoạt).
          B  ở người phụ nữ có cặp NST giới XY nhưng mất đoạn mang gen SRY trên NST Y.
          C  trong tế bào sinh dưỡng của người phụ nữ có 1 trong 2 NST thường không hoạt động.
          D  đột biến mất đoạn NST giới tính X.
Câu 50:  / Loại đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể là
          A  đột biến giao tử hoặc đột biến xôma.                       B  đột biến tiền phôi hoặc đột biến xôma.
          C  đột biến xôma hoặc thường thường biến.                 D  đột biến tiền phôi, đột biến xôma hoặc thường biến.

B. Theo chương trình chuẩn từ câu 51 đến câu 60
Câu 51:  / Xét ở một loài động vật, gen A và gen B đều có 2 alen cùng nằm trên NST thường, gen D và gen E đều có 2 alen nằm trên NST X không có alen trên Y. Nếu không có đột biến xảy ra, tần số hoán vị gen ở 2 giới đực và cái bằng nhau thì số kiểu gen tối đa trong quần thể là
          A  140.                               B  100.                               C  225.                               D  400.
Câu 52:  / Các biện pháp xét nghiệm trước sinh như chọc dò dịch ối hay sinh thiết tua nhau thai, có thể chẩn đoán sớm được các bệnh di truyền, kĩ thuật này đặc biệt hữu ích với một số bệnh:
          A  Bệnh do đột biến NST làm rối loạn quá trình chuyển hoá.
          B  Đột biến số lượng hay cấu trúc NST.
          C  Bệnh di truyền phân tử làm rối loạn quá trình chuyển hoá trong cơ thể.
          D  Do đột biến gen.
Câu 53:  / Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự di truyền liên kết ?
          A  Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài tương ứng với số NST trong bộ NST lưỡng bội (2n) của loài đó.
          B  Liên kết gen hoàn toàn tạo điều kiện cho các gen quý có dịp tổ hợp lại với nhau.
          C  Các gen trên cùng 1 NST phân li cùng nhau và làm thành nhóm gen liên kết.
          D  Liên kết gen hoàn toàn làm tăng tần số biến dị tổ hợp.
Câu 54:  / Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?
          A  Mức phản ứng không do kiểu gen quy định.
          B  Các giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau.
          C  Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.
          D  Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.
Câu 55:  / Đặc đim chung của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và cấy truyền phôi động vật là đều tạo ra
          A  các cá thể có kiểu gen đồng nhất.                             B  các cá thể rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
          C  các cá thể có gen bị biến đổi.                                     D  các cá thể có kiểu gen thuần chủng .
Câu 56:  /. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến gen ngoài NST?
   A  Gen đột biến chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở thể đồng hợp.
   B  Sẽ tạo nên thể khảm ở cơ thể mang đột biến.
   C  Gen đột biến phân bố không đều cho các tế bào con.
   D  Đột biến khi đã phát sinh sẽ được nhân lên qua quá trình tự sao.
Câu 57:  / Trong quá trình dịch mã tổng hợp Protêin, yếu tố không tham gia trực tiếp là
          A  tARN.                            B  rARN.                            C  ADN.                             D  mARN.
Câu 58:  / Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể số 5 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái đều mang 11 nhiễm sắc thể được tạo ra từ quá trình trên sẽ tạo ra thể đột biến dạng
          A  thể một.                           B  thể không.                      C  thể một kép.                  D  thể ba.
Câu 59:  / Trong mỗi tinh trùng bình thường của một loài chuột có 19 NST khác nhau. Số NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể ba nhiễm kép là
          A  40.                                 B  21.                                 C  57.                                 D  41.
Câu 60:  / Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đột biến gen?
          A  Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp, chủ yếu cho quá trình tiến hóa.
          B  Đa số đột biến gen là đột biến lặn.
          C  Đa số đột biến điểm thay thế là đột biến có hại.
          D  Cơ thể mang đột biến được biểu hiện ra kiểu hình gọi là thể đột biến.

Đáp án:
1A 2C 3B 4D 5D 6D 7B 8B 9D 10D 11B 12C 13A 14D 15B 
16C 17C 18C 19A 20D 21B 22D 23B 24D 25A 26C 27A 28C 29C
30D 31B 32C 33B 34D 35B 36D 37C 38C 39B 40C 
41A 42A 43B 44C 45D 46B 47D 48C 49A 50B
51A 52B 53C 54A 55A 56A 57C 58C 59A 60C
Đề thi thử 06 không phải là đề khó, tuy nhiên sinhk33.com chỉ xin lưu ý các bạn 2 câu:

Câu 8: Đề bài cho tần số hoán vị gen ở tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn (tế bào sinh giao tử) mà tần số hoán vị gen được tính là tổng tị lệ giao tử hoán vị. Mỗi tế bào sinh giao tử hoán vị cho 50% giao tử liên kết, 50% giao tử hoán vị. Suy ra ở bài này tần số hoán vị gen = 30%/2 = 15%

Câu 32: Xét riêng từng cặp tính trạng
Đỏ : vàng = 9 : 7
Tròn : dẹt : dài = 9 : 6 : 1
Lai phân tích: AaBb x aabb --> 3 vàng : 1 đỏ
DdEe x ddee --> 1 tròn : 2 dẹt : 1 dài
Xét chung lại được đáp án C. 


7 nhận xét:

Unknown nói...

Thay áo liên tục vậy thầy giáo!

Dạo này bận với cái đồ án tốt nghiệp quá nên lười ghé nhà bạn bè quá. Mong đồng chí bạn thông cảm nhé!

Với những kiến thức bổ ích này, mình nghĩ các em học sinh sẽ được rất nhiều đấy!

Tuyệt vời cho đồng chí bạn!

Unknown nói...

Sao liên kết bị mất nhỉ :(( huhu, add lại nha :D
Title : Youme-wlc
Link : http://youme-wlc.blogspot.com/

Title : Wlc-Manga Reader
Link : http://wlc-mangareader.blogspot.com/

Mrhoa nói...

Hihi lâu ngày mới được đồng chí bạn ghé tahwm, cảm ơn nhiều quá, hihi

Mrhoa nói...

Đã add lại cho bạn nhé :)

Mrhoa nói...

acs

Unknown nói...

thầy có thể kiểm tra lại đáp án câu 30 ko ak

Mrhoa nói...

mình kiểm tra cho cậu rùi nhé. :)

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...