Sinh học online, giải trí hài hước

Khái niệm "Đa dạng Sinh học"

Theo  Công  ước  Đa  dạng  sinh   học,  khái  niệm  "Đa   dạng  sinh   học" (biodiversity, biological diversity) có nghĩa là  sự khác nhau giữa các sinh vật  sống   ở  tất   cả  mọi  nơi,  bao  gồm:  các   hệ  sinh   thái   trên   cạn,  trong   đại dương và các hệ sinh  thái  thuỷ  vực  khác, cũng như các phức hệ sinh  thái mà   các   sinh   vật   là   một   thành   phần,...;   thuật   ngữ   này   bao   hàm   sự   khác nhau trong một loài, giữa các loài và giữa các hệ sinh thái.

Có  thể   coi,  thuật   ngữ  "đa   dạng  sinh  học"  lần   đầu  tiên   được  Norse và  McManus   (1980)   định  nghĩa,  bao  hàm  hai  khái  niệm  có  liên   quan  với nhau  là:   đa  dạng  di  truyền   (tính   đa  dạng  về  mặt  di  truyền   trong   một  loài) và   đa   dạng   sinh   thái   (số   lượng   các   loài   trong   một  quần   xã   sinh   vật).   Có nhiều định nghĩa về đa dạng sinh học được đưa ra, định nghĩa được đưa ở trên là định nghĩa được dùng trong Công ước Đa dạng sinh  học. Các định
nghĩa khácvề Đa dạng sinh học:

- toàn bộ gen, các loài và các hệ sinh thái trong một vùng hoặc trên toàn thế giới. 

-   tính   đa  dạng  của  sự  sống  dưới  mọi  hình  thức,   mức  độ  và  mọi  tổ hợp,   bao   gồm   đa   dạng   gen,   đa   dạng   loài   và   đa   dạng   hệ   sinh   thái . [FAO]      

-   tính   đa   dạng,   trạng   thái   khác   nhau   về   đặc   tính   hoặc   chất   lượng
(R.Patrick,1983)

-   sự  đa  dạng  và  tính   khác  nhau  của  các  sinh  vật  sống  và  các  phức hệ  sinh  thái  mà  chúng tồn   tại   trong  đó.  Tính đa  dạng  có thể  định nghĩa là một số lượng xác định các đối tượng khác nhau và tần số  xuất hiện tương đối   của   chúng.   Đối  với   đa   dạng   sinh   học,   những   đối   tượng   này   được   tổ chức ở nhiều cấp độ, từ các hệ sinh thái phức tạp đến các cấu trúc hoá học là cơ sở phân tử của vật chất di truyền.  Do đó, thuật ngữ này bao hàm các hệ  sinh   thái,   các   loài,   các   gen   khác  nhau  và  sự  phong  phú  tương   đối  của chúng. (OTA, 1987).

- tính đa dạng của sự sống và các quá trình hoạt động của nó (U.S.ForestService,1990).

- bao gồm tất cả các loài thực vật, động vật,vi sinh vật, các hệ sinh thái  và  quá  trình  sinh  thái   học  mà  chúng tham  gia.  Đây  là  khái  niệm bao trùm cho mức độ phong phú của tự  nhiên, bao gồm cả số lượng  và tần  số xuất  hiện  của  các  hệ  sinh  thái,   các  loài   và  các  gen  di  truyền   trong   một  tổhợp xác định. (McNeely etal., 1990).

-  tính  đa  dạng  của sự sống  ở  mọi  cấp độ tổ   chức, biểu  hiện  bởi số lượng   và  tần   số   xuất  hiện  tương   đối   của   các   đối  tượng   (gen,   sinh   vật,  hệ sinh thái)(EPA, 1990).

- toàn bộ sự đa dạng và khác nhau giữa các sinh  vật sống và trong chính sinhvật đó, cũng như đối với các hệ sinh thái mà các sinh vật tồn tại trong  đó; bao hàm cả đa dạng hệ sinh  thái hoặc đa dạng quần  xã, đa dạng loài và đa dạng di truyền (Pendinglegislation,U.S. Congress 1991).

- tính đa dạng của sinh vật ở mọi cấp độ, từ những biến dị di truyền trong cùng một loài đến sự đa dạng của các loài, giống/chi, họ và thậm chí cả  các   mức  phân  loại   cao  hơn;  bao  gồm   cả  đa  dạng   hệ  sinh   thái,   gồm  cả các quần xã sinh vật trong các sinh cảnh cụ thể và các điều kiện vật lý mà chúng sinh sống trong đó (Wilson,1992).

-   là   phức  hệ  vượt  quá  sự  hiểu  biết  và  có  giá  trị   không  thể   đo  đếm được,  đa   dạng  sinh   học   là   toàn   bộ  tính   đa  dạng   của   sự   sống   trên   trái   đất (Ryan,1992).

-   tính   đa   dạng  về  cấu  trúc   và  chức  năng  của   các   dạng  sống   ở  các mức  di   truyền,   quần   thể,   loài,   quần   xã   và   hệ   sinh   thái   (Sandlund  et   al.,1993).

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...