Trắc nghiệm Sinh học 12: Đột biến gen

dot bien gen, bai tap dot bien gen
Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần nuclêôtit của gen? 
A. Mất một cặp nuclêôtit.                                      
B. Đảo vị trí các cặp nuclêôtit. 
C. Thêm một cặp nuclêôtit.                                    
D. Thay thế cặp A–T bằng cặp G–X.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về sự biểu hiện kiểu hình của đột biến gen là đúng? 
A. Đột biến gen trội biểu hiện khi ở thể đồng hợp hoặc dị hợp. 
B. Đột biến gen trội chỉ biểu hiện khi ở thể đồng hợp. 
C. Đột biến gen lặn không biểu hiện được. 
D. Đột biến gen lặn chỉ biểu hiện khi ở thể dị hợp.

Trắc nghiệm Sinh học 12: Điều hòa hoạt động của gen


Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các câu hỏi trắc nghiệm online ôn thi Đại học - Cao đẳng phần Điều hòa hoạt động của gen

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12: Phiên mã và dịch mãCâu 1: Một gen dài 0,51 micrômet, khi gen này thực hiện phiên mã 3 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số ribônuclêôtit tự do là 

A. 1500.                         
B. 3000.                          
C. 6000.                         
D. 4500.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 2: Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc? 
A. 3' AGU 5'.                 
B. 3' UAG 5'.                 
C. 3' UGA 5'.                 
D. 5' AUG 3'.

(Cao đẳng – 2009)

Trắc nghiệm Sinh học 12: Gen, mã di truyền và nhân đôi ADN


Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng về vùng điều hoà của gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? 
A. Trong vùng điều hoà có chứa trình tự nuclêôtit kết thúc quá trình phiên mã. 
B. Vùng điều hoà cũng được phiên mã ra mARN. 
C. Trong vùng điều hoà có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN pôlimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã. 
D. Vùng điều hoà nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen.
(Cao đẳng – 2009)

Trắc nghiệm Sinh học 12: ADN, ARN và phân bào

Câu 1: Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 336 crômatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là 
A. 14.                             
B. 21.                              
C. 15. 

Những loài động vật có khả năng độc đáo

Thế giới động vật vô cùng đa dạng và phong phú và cũng có thật nhiều điều hấp dẫn và thú vị để chúng ta tìm hiểu, khám phá.