Sinh học online, giải trí hài hước

So sánh quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối


Bo rung bison
Giống nhau: Đều có tần số alen không đổi qua các thế hệ

Khác nhau:
Quần thể Tự phối
Quần thể Ngẫu phối
Làm giảm tỉ lệ dị hợp và tăng dần tỉ lệ đồng hợp
Tạo trạng thái cân bằng di truyền cho quần thể
Các cá thể chỉ xảy ra sự tự phối.
Có cấu trúc di truyền p2AA + 2pqAa + q2aa
Thành phần kiểu gen thay đổi qua các thế hệ.
Thành phần kiểu gen được duy trì ổn định
Kiểu gen phân thành các dòng thuần khác nhau
Nổi bật bởi đặc điểm đa hình
Không tạo ra biến dị phong phú
Tạo ra nguồn biến dị phong phú

Giải một số bài tập phần di truyền quần thể SGK
1. Một quần thể có 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên qua 3 thế hệ tự phối.
Giải:
Thành phần kiểu gen của quần thể trên qua 3 thế hệ tự phối:
Aa = 0,48x(1/2)3 = 0,06
AA = 0,36 + 0,48{1 – (1/2)3}/2 = 0,57
aa = 0,16 + 0,48{1 – (1/2)3}/2 = 0,37
Vậy cấu trúc di truyền của quần thể sau 3 thế hệ tự phối là:
0,57AA + 0,06Aa + 0,37aa

2. Một quần thể ban đầu có tần số kiểu gen dị hợp Aa là 0,4. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp trong quần thể là bao nhiêu?
Giải: Tần số kiểu gen Aa sau 2 thế hệ tự thụ phấn là:
0,4x(1/2)2 = 0,1

3. Một quần thể ban đầu có 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Tính tần số alen A và a trong quần thể. Cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen không?
Giải:
Tần số các alen
p(A) = (120 + 200)/(120 + 400 + 680) = 0,266
Vậy tần số alen a là: q(a) = 1 – 0,266 = 0,734
Muốn biết quần thể có cân bằng hay không ta áp dụng công thức p2AA + 2pqAa + q2aa để xác định quần thể ở trạng thái cân bằng rồi so sánh với thành phần kiểu gen thực tế của quần thể.
Cụ thể trong trường hợp này, quần thể cân bằng khi:
0,262AA + 2x0,26x0,734Aa + 0,7342aa = 1
Hay 0,07AA + 0,39Aa + 0,54aa = 1
Nhưng thành phần kiểu gen thực tế của quần thể là:
 p2(AA) = 120/(120 +400 + 680) = 0,1
2pq(Aa) = 400/1200 = 0,33
q2(aa) = 680/1200 = 0,57.
Như vậy thành phần kiểu gen của quần thể khác biệt so với thành phần kiểu gen của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng. Do vậy quần thể trên không đạt trạng thái cân bằng di truyền.


4. Các gen di truyền liên kết giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng di truyền hay không nếu tần số alen ở 2 giới khác nhau.
Giải: Các gen nằm trên NST giới tính có tần số alen ở hai giới khác nhau vẫn có thể đạt trạng thái cân bằng di truyền nhưng không phải sau một thế hệ ngẫu phối mà phải trải qua nhiều thế hệ ngẫu phối.

5. Trong một quần thể bắp, cây bạch tạng (aa) chiếm 0,0025 trong tổng số cá thể của quần thể. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể đó. Biết rằng quần thể đang ở trạng thái cân bàng di truyền.
Giải:
Tần số kiểu gen aa = 0,0025 = q2 vậy suy ra q = 0,05
Vậy p = 1 – 0,05 = 0,95.
Vậy tần số kiểu gen AA = 0,952 = 0,9025
Aa = 2x0,95x0,05 = 0,095
aa = 0,052 = 0,0025

Bạn có thể xem thêm lí thuyết bài tập trắc nghiệm trực tuyến di truyền quần thể (chờ 5 giây và nhấn skip ad)


Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...