So sánh liên kết gen và hoán vị gen

So sánh liên kết gen và hoán vị gen

Hôm nay tôi lại xem phần nguồn lưu lượng truy cập của Blog và thấy có bạn sear...
9 Comment 11:30 like


Hoan vi gen
Hôm nay tôi lại xem phần nguồn lưu lượng truy cập của Blog và thấy có bạn search với nội dung " So sánh liên kết gen và hoán vị gen" do vậy tôi cũng tìm tòi và bằng kiến thức của mình để so sánh liên kết và hoán vị gen và có một số chú ý để các bạn có thể phân biệt nđược quy luật phân li độc lập, liên kết và hoán vị gen.Giống nhau:
- Đều là sự di truyền của các gen nằm trên cùng một NST

Khác nhau:
LIÊN KẾT GEN
HOÁN VỊ GEN
- Các gen liên kết hoàn toàn với nhau tạo thành nhóm gen liên kết
- Các gen liên kết không hoàn toàn, khi giảm phân tạo thành hai nhóm giao tử: nhóm giao tử liên kết và nhóm giao tử hoán vị.
- Làm giảm biến dị tổ hợp, các tính trạng di truyền cùng nhau tạo sự ổn định di truyền
- Làm tăng biến dị tổ hợp, tạo sự đa dạng di truyền
- Số loại kiểu hình và kiểu gen ở đời con hạn chế hơn
- Số loại kiểu hình và kiểu gen ở đời con phong phú hơn.
- Các gen trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết
- Tùy thuộc vào khoảng cách, tính chất của gen nên tần số hoán vị có thể lớn hay nhỏ.
- Do các gen nằm trên cùng 1 NST và di truyền cùng nhau.
- Do sự bắt chéo và trao đổi đoạn trong kì đầu của giảm phân lần I của 2 crômatit không chị em (không tương đồng).
- Tần sô hoán vị gen không vượt quá 50% vì:
   + Các gen trong nhóm gen có khuynh hướng liên kết là chủ yếu.
   + Sự trao đổi chéo thường chỉ xảy ra 2 trong 4 crômatit của cặp NST tương đồng.
   + Nếu tất cả tế bào khi giảm phân đều có trao đổi chéo thì cũng chỉ có 50%giao tử hoán vị tức là chỉ hoán vị 50% nhưng không phải mọi tế bào khi giảm phân đều có trao đổỉ chéo.

 Vì vậy khi giải bài toán liên kết và hoán vị gen cần chú ý các đặc điểm sau để phân biệt quy luật phân li độc lập, quy luật liên kết gen và hoán vị gen.
- Số loại kiểu hình xét chung ở đời con:
+ Nếu nhiều hơn kiểu hình bài cho à liên kết gen
+ Bằng số kiểu hình đề cho thì xảy ra một trong hai trường hợp là hoán vị gen hoặc phân li độc lập.
Nếu tỉ lệ xét chung đúng bằng tỉ lệ các kiểu hình bài cho à phân li độc lập còn nếu khác tỉ lệ bài cho à hoán vị gen.
Thông thường người ta cũng thường hay chú ý đến các tỉ lệ đặc biệt. Ví dụ khi lai hai cây dị hợp hai cặp gen cho tính trạng hai lặn là 6,25%, hay hai trội là 9/16 à phân li độc lập…


Chia sẻ cho bạn bè

So sánh liên kết gen và hoán vị gen
4 stars - "So sánh liên kết gen và hoán vị gen" SEO Blogspot
Super Plugin Rating: 7 out of 10
So sánh liên kết gen và hoán vị gen So sánh liên kết gen và hoán vị gen
Review: 5 - "So sánh liên kết gen và hoán vị gen" by , written on 11:30
Hôm nay tôi lại xem phần nguồn lưu lượng truy cập của Blog và thấy có bạn sear...
Dienthoaicola.com

So sánh liên kết gen và hoán vị gen

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99