Sinh học online, giải trí hài hước

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12: Chọn giống vật nuôi - cây trồng

CHon giong vat nuoi - cay trong
Câu 1: Trong chọn giống, người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết và tự thụ phấn chủ yếu để 
A. kiểm tra kiểu gen của giống cần quan tâm. 
B. tạo giống mới. 
C. củng cố các đặc tính tốt, tạo dòng thuần chủng. 
D. cải tiến giống có năng suất thấp.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 2: Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm 
A. tăng biến dị tổ hợp.                                           
B. tạo dòng thuần. 
C. tăng tỉ lệ dị hợp.                                                
D. giảm tỉ lệ đồng hợp.

(Đại học – 2007)
Câu 3: Nhằm củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng, người ta thường sử dụng phương pháp 
A. tự thụ phấn.               
B. lai khác thứ.               
C. lai khác dòng đơn.     
D. lai khác dòng kép.
(Cao đẳng – 2008)
Câu 4: Các giống cây trồng thuần chủng 
A. có thể được tạo ra bằng phương pháp lai khác thứ qua vài thế hệ. 
B. có tất cả các cặp gen đều ở trạng thái dị hợp tử. 
C. có thể được tạo ra bằng phương pháp tự thụ phấn qua nhiều đời. 
D. có năng suất cao nhưng kém ổn định.
(Đại học – 2008)
Câu 5: Trong trường hợp gen trội có lợi, phép lai có thể tạo ra F1 có ưu thế lai cao nhất là: 
A. AABbdd × AAbbdd.                                       
B. aabbdd × AAbbDD. 
C. aabbDD × AABBdd.                                        
D. aaBBdd × aabbDD.
(Đại học – 2008)
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai? 
A. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau. 
B. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác
nhau. 
C. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ. 
D. Ưu thế lai biểu hiện ở đời F1, sau đó tăng dần qua các thế hệ.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 7: Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây cho phép tạo ra cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen? 
A. Lai hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau. 
B. Lai tế bào xôma khác loài. 
C. Nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm tạo các mô đơn bội, sau đó xử lí bằng cônsixin. 
D. Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 8: Cho các phương pháp sau: 
(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ. 
(2) Dung hợp tế bào trần khác loài. 
(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1. 
(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội. 
Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là: 
A. (2), (3).                      
B. (1), (4).                       
C. (1), (3).                      
D. (1), (2).
(Đại học – 2009)
Câu 9: Để tạo ra một giống cây thuần chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống cây ban đầu có kiểu gen AABBdd và aabbDD, người ta có thể tiến hành: 
A. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A_bbD_) rồi dùng phương pháp tế bào học để xác định cây có kiểu gen AAbbDD. 
B. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1 rồi chọn các cây có kiểu hình (A_bbD_) cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD. 
C. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 lai trở lại với cây có kiểu gen AABBdd tạo F2. Các cây có kiểu hình (A_bbD_) thu được ở F2 chính là giống cây có kiểu gen AAbbDD. 
D. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A_bbD_) rồi cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD.
(Đại học – 2010)
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai? 
A. Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo. 
B. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng. 
C. Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại. 
D. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau.
(Đại học – 2010)
Câu 11: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb. Người ta tiến hành lai giữa các dòng thuần về hai cặp gen này để tạo ra con lai có ưu thế lai. Theo giả thuyết siêu trội, con lai có kiểu gen nào sau đây thể hiện ưu thế lai cao nhất? 
A. AaBb.                        
B. AABb.                       
C. AABB.                      
D. AaBB.
(Cao đẳng – 2011)

Tải toàn bộ đáp án tại đây (chờ 5 giây, nhấn skip ad để tải)

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...