Sinh học online, giải trí hài hước

Trắc nghiệm Sinh học 12: Học thuyết tiến hóa hiện đại

Tien hoaTập hợp 35 câu hỏi trắc nghiệm tiến hóa - phần học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đạiCâu 1: Quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá vì đột biến 
A. không gây hại cho quần thể. 
B. làm cho sinh vật biến đổi theo hướng xác định. 
C. làm cho sinh vật thích nghi với môi trường sống. 
D. làm biến đổi tần số tương đối các alen trong quần thể.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 2: Nhân tố qui định chiều hướng tiến hoá của sinh giới là 
A. quá trình chọn lọc tự nhiên.                              
B. cơ chế cách ly. 
C. quá trình giao phối.                                           
D. quá trình đột biến.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 3: Nhân tố tạo nên nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hoá là 
A. quá trình chọn lọc tự nhiên.                              
B. quá trình đột biến. 
C. quá trình giao phối.                                           
D. các yếu tố ngẫu nhiên. 
 (Cao đẳng – 2007)
Câu 4: Sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể là mặt chủ yếu của 
A. quá trình chọn lọc tự nhiên.                              
B. quá trình giao phối. 
C. các cơ chế cách li.                                             
D. quá trình đột biến.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 5: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động lên mọi cấp độ tổ chức sống, trong đó quan trọng nhất là sự chọn lọc ở cấp độ 
A. quần xã và hệ sinh thái.                                     
B. phân tử và tế bào. 
C. quần thể và quần xã.                                                                                  
D. cá thể và quần thể.
(Đại học – 2007)
Câu 6: Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của quần thể theo một hướng xác định là 
A. giao phối.                   
B. cách li.                       
C. đột biến.                    
D. chọn lọc tự nhiên.
(Đại học – 2007)
Câu 7: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố làm trung hoà tính có hại của đột biến là 
A. giao phối.                   
B. chọn lọc tự nhiên.      
C. các cơ chế cách li.     
D. đột biến.
(Đại học – 2007)
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng với tiến hoá nhỏ? 
A. Tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp. 
B. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể qua các thế hệ. 
C. Tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp. 
D. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian.
(Đại học – 2007)
Câu 9: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên là 
A. nòi địa lí.                    
B. nòi sinh học.              
C. quần thể.                    
D. nòi sinh thái.
(Cao đẳng – 2008)
Câu 10: Theo Thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình 
A. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới. 
B. duy trì ổn định thành phần kiểu gen của quần thể. 
C. củng cố ngẫu nhiên những alen trung tính trong quần thể. 
D. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
(Cao đẳng – 2008)
Câu 11: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Tất cả các biến dị là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 
B. Tất cả các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 
C. Không phải tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 
D. Tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.
(Đại học – 2008)
Câu 12: Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên 
A. nhiễm sắc thể.            
B. kiểu gen.                    
C. alen.                           
D. kiểu hình.
(Đại học – 2008)
Câu 13: Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, chọn lọc tự nhiên 
A. tạo ra các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định. 
B. cung cấp các biến dị di truyền làm phong phú vốn gen của quần thể. 
C. là nhân tố làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định. 
D. là nhân tố có thể làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.
(Đại học – 2008)
Câu 14: Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, nhân tố đột biến (quá trình đột biến) có vai trò cung cấp 
A. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên. 
B. các biến dị tổ hợp, làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể. 
C. các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định. 
D. các alen mới, làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp.
(Đại học – 2008)
Câu 15: Chọn lọc tự nhiên đào thải các đột biến có hại và tích luỹ các đột biến có lợi trong quần thể. Alen đột biến có hại sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải 
A. triệt để khỏi quần thể nếu đó là alen lặn. 
B. khỏi quần thể rất nhanh nếu đó là alen trội. 
C. không triệt để khỏi quần thể nếu đó là alen trội. 
D. khỏi quần thể rất chậm nếu đó là alen trội.
(Đại học – 2008)
Câu 16: Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen trong quần thể? 
A. Giao phối ngẫu nhiên.                                       
B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
C. Chọn lọc tự nhiên.                                             
D. Đột biến.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng về các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá của sinh vật? 
A. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng vốn gen của quần thể. 
B. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của sinh vật. 
C. Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định. 
D. Yếu tố ngẫu nhiên luôn đào thải hết các alen trội và lặn có hại ra khỏi quần thể, chỉ giữ lại alen có lợi.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên? 
A. Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội. 
B. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi. 
C. Chọn lọc tự nhiên không thể đào thải hoàn toàn alen trội gây chết ra khỏi quần thể. 
D. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 19: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là 
A. sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất. 
B. sự phát triển và sinh sản của những kiểu gen thích nghi hơn. 
C. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể. 
D. củng cố ngẫu nhiên những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 20: Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa? 
A. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới. 
B. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa. 
C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật. 
D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.
(Đại học – 2009)
Câu 21: Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về 
A. thoái hoá giống.                                                 
B. biến động di truyền. 
C. di - nhập gen.                                                    
D. giao phối không ngẫu nhiên.
(Đại học – 2009)
Câu 22: Cho các nhân tố sau: 
(1) Biến động di truyền.  
(2) Đột biến. 
(3) Giao phối không ngẫu nhiên.   
(4) Giao phối ngẫu nhiên. 
Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là: 
A. (1), (4).                      
B. (2), (4).                       
C. (1), (2).                      
D. (1), (3).
(Đại học – 2009)
Câu 23: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên 
A. tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động lên kiểu hình của sinh vật. 
B. làm xuất hiện các alen mới dẫn đến làm phong phú vốn gen của quần thể. 
C. phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 
D. làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo một hướng xác định.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 24: Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể 
A. không làm thay đổi tần số các alen của quần thể. 
B. làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định. 
C. luôn làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể. 
D. luôn làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tần số kiểu gen dị hợp tử.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 25: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen có hại ra khỏi quần thể khi 
A. chọn lọc chống lại alen trội.                              
B. chọn lọc chống lại thể đồng hợp lặn. 
C. chọn lọc chống lại thể dị hợp.                           
D. chọn lọc chống lại alen lặn.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 26: Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên? 
A. Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối. 
B. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a. 
C. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể. 
D. Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới.
 (Đại học – 2010)
Câu 27: Cho các nhân tố sau: 
 (1) Chọn lọc tự nhiên.             
(2) Giao phối ngẫu nhiên.          
(3) Giao phối không ngẫu nhiên. 
(4) Các yếu tố ngẫu nhiên.         
(5) Đột biến.                     
(6) Di - nhập gen. 
Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: 
A. (1), (3), (4), (5).         
B. (2), (4), (5), (6).          
C. (1), (4), (5), (6).         
D. (1), (2), (4), (5).
(Đại học – 2010)
Câu 28: Cho các nhân tố sau: 
(1) Giao phối không ngẫu nhiên. 
(2) Chọn lọc tự nhiên. 
(3) Đột biến gen. 
(4) Giao phối ngẫu nhiên. 
Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là 
A. (2) và (3).                   
B. (3) và (4).                   
C. (1) và (4).                   
D. (2) và (4).
(Cao đẳng – 2011)
Câu 29: Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể. 
B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen. 
C. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
D. Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.
(Cao đẳng – 2011)
Câu 30: Khi nói về tiến hoá nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể) đưa đến sự hình thành loài mới. 
B. Kết quả của tiến hoá nhỏ sẽ dẫn tới hình thành các nhóm phân loại trên loài. 
C. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất hiện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới xuất hiện. 
D. Tiến hoá nhỏ là quá trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.
(Cao đẳng – 2011)
Câu 31: Nếu một alen đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân thì alen đó 
A. được tổ hợp với alen trội tạo ra thể đột biến. 
B. không bao giờ được biểu hiện ra kiểu hình. 
C. có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình giao phối. 
D. bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể, nếu alen đó là alen gây chết.
(Đại học – 2011)
Câu 32: Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 
B. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định. 
C. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi. 
D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể. 
(Đại học – 2011)
Câu 33: Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau: 
(1) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 
(2) Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá
trình tiến hoá.
(3) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi. 
(4) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 
(5) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. 
Các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là 
A. (1) và (4).                   
B. (2) và (5).                   
C. (1) và (3).                   
D. (3) và (4).
(Đại học – 2011)
Câu 34: Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của 
A. giao phối không ngẫu nhiên.                             
B. chọn lọc tự nhiên. 
C. các yếu tố ngẫu nhiên.                                       
D. đột biến.
(Đại học – 2011)
Câu 35: Vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm do
A. chọn lọc tự nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể. 
B. các cá thể nhập cư mang đến quần thể những alen mới. 
C. thiên tai làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể
D. sự giao phối của các cá thể có cùng huyết thống hoặc giao phối có chọn lọc.
(Đại học – 2011)
Tải toàn bộ đáp án tại đây (chờ 5 giây và nhấn skip ad)

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...