Sinh học online, giải trí hài hước

Câu hỏi trắc nghiệm phần các đặc trưng di truyền quần thể

cac dac trung di truyen quan theChúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến phần các đặc trưng di truyền của quần thểCâu 1: Tần số kiểu gen của quần thể còn được gọi là:
A. cấu trúc di truyền của quần thể
B. thành phần kiểu gen của quần thể
C. vốn gen của quần thể
D. A và B đúng
Câu 2: Tập hợp tất cả các alen có trong quần thể tại một thời điểm xác định là:
A. tần số alen của quần thể
B. tần số kiểu gen của quần thể
C. vốn gen của quần thể
D. cấu trúc di truyền của quần thể
Câu 3: Tần số alen của một gen nào đó được tính bằng
A. tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể
B. tỉ lệ phần trăm số giao tử mang alen đó trong quần thể
C. tỉ lệ % các kiểu hình của các alen đó trong quần thể
D. A hoặc B
Câu 4: Về mặt di truyền, người ta chia quần thể thàn 2 loại là:
A. Quần thể cùng loài và quần thể khác loài
B. Quần thể trên cạn và quần thể dưới nước
C. Quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối
D. Quần thể cân bằng và quần thể không cân bằng.
Câu 5: Một vườn cà chua gồm 500 cây có kiểu gen AA, 400 cây Aa và 100 cây aa. Tần số A trong quần thể là:
A. 0.7
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.4
Câu 6: Ở một loài thực vật, AA quy đinh màu hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa hoa trắng. Một quần thể thực vật có 600 cây hoa đỏ, 300 cây hoa hồng và 100 cây hoa trắng. Tần số kiểu gen AA của quần thể này là:
A. 0.75
B. 0.6
C. 0.25
D. 0.3
Câu 7: Để xác định cấu trúc di truyền của quần thể, người ta không dựa vào
A. tần số tương đối của các alen về một số gen
B. toàn bộ vốn gen của quần thể
C. tần số kiểu gen về một số gen đặc trưng
D. tần số tương đối các alen về một gen nào đó
Câu 8: Điều nào sau đây không đúng về vốn gen của quần thể
A. Vốn gen là đực trưng di truyền của quần thể
B. Vốn gen là toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể
C. Vốn gen bao gồm những kiểu gen riêng biệt, được biểu hiện thành những kiểu hình nhất định
D. Vốn gen là căn cứ để xác định cấu trúc di truyền quần thể
Câu 9: Một quần thể có tần số các kiểu gen là: 0,4AA : 0,5Aa : 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và a lần lượt là:
A. 0,65 và 0,35
B. 0,45 và 0,55
C. 0,4 và 0,6
D. 0,6 và 0,4
Câu 10: Một quần thể động vật, gen A quy định lông đen, a quy định lông trắng. Quần thể có 1000 con, trong đó có 400 con có kiểu gen AA, 300 con có kiểu gen Aa và 300 con có kiểu gen aa. Tần số tương đối của alen A và a lần lượt là:
A. 0,55 và 0,45
B. 0,4 và 0,6
C. 0,6 và 0,4
D. 0,5 và 0,5


Câu 11: Quần thể nào sau đây là quần thể tự phối
A. Quần thể thực vật tự thụ phấn
B. Quần thể thực vật giao phấn
C. Quần thể động vật đơn tính
D. A và C
Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không phải là dặc điểm của quần thể tự phối
A. Quần thể tự phối bao gồm nhiều kiểu gen thuần chủng khác nhau
B. Tần số alen không thay đổi qua các thế hệ
C. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần, dị hợp tăng dần
D. Làm giảm mức độ đa dạng di truyền
Câu 13: Một quần thể tự phối có thành phần kiểu gen: 0,5Aa : 0,5 aa. Quần thể đó xảy ra những công thức lai nào sau đây?
1. Aa x Aa;  2. Aa x aa;   3. aa x aa;  4. AA x AA
Đáp án đúng là:
A. (1), (2), (3)
B. (1), (3)
C. (1), (3), (4)
D. (1), (4)
Câu 14: Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,3AA + 0,5Aa + 0,2aa. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử của quần thể sau 3 thế hệ tự phấn là:
A. 0,0625
B. 0,125
C. 0,4375
D. 0,21875
Câu 15: Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,7AA + 0,2 Aa + 0,1aa. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử được tăng thêm sau 2 thế hệ tự thụ phấn là:
A. 0,05
B. 0,15
C. 0,075
D. 0,95
Câu 16: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa. Tỉ lệ kiểu gen aa sau 2 thế hệ tự thụ phấn là:
A. 0,1
B. 0,3
C. 0,15
D. 0,35
Câu 17: Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử là 0,3. Xác định số thế hệ tự thụ phấn cần thiết để kiểu gen dị hợp tử giảm còn 0,075
A. 1 thế hệ
B. 2 thế hệ
C. 3 thến hệ
D. 4 thế hệ
Câu 18: Một quần thể có cấu trúc di truyên: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa. Sau khi tự thụ phấn một số thế hệ, thành phần kiểu gen của quần thể là: 0,46875AA + 0,0625Aa + 0,46875aa. Số thế hệ tự thụ phấn là:
A. 1 thế hệ
B. 2 thế hệ
C. 3 thến hệ
D. 4 thế hệ
Câu 19: Một quần thể tự thụ phấn ban đầu có 100%Aa. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp sau 3 thế hệ là:
A. 0
B. 0,125
C. 0,875
D. 0,4375
Câu 20: Một quần thể tự thụ phấn ban đầu có 100%Aa. Sau 3 hế hệ, tỉ lệ kiểu gen dị hợp đã giảm đi là
A. 0,125
B. 0,875
C. 0,4375
D. 0
Câu 21: Quần thể có cấu trúc di truyền 0,5Aa + 0,5aa. Sau 1 số thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ aa là 0,71875. Quần thể đã trải qua bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 22: Quần thể tự phối có đặc điểm là:
A. chỉ gồm các cá thể có kiểu gen đồng hợp của một dòng thuần
B. đa số các cá thể có kiểu gen đồng hợp thuộc các dòng thuần khác nhau
C. đa dạng và phong phú về kiểu gen nhưng tần số các alen được ổn định.
D. chỉ gồm các cá thể có kiểu gen đồng hợp thuộc hai dòng thuần khác nhau
Câu 23: Quần thể có 100%Aa sau một số thế hệ tự phối thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 87,5%. Số thế hệ tự thụ phấn là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 24: Một quần thể thực vật có cấu trúc di truyền là 1Aa : 1aa (A-đỏ; a – vàng), sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, tỉ lệ kiểu hình của quần thể là.
A. 1 đỏ : 1 vàng
B. 9 đỏ : 7 vàng
C. 33 đỏ : 31 vàng
D. 33 đỏ : 95 vàng
Câu 25:  Ở đậu Hà Lan, gen A quy định tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh. Trong quần thể tự thụ phấn người ta cho 4 cây AA và 3 cây Aa tự thụ phấn, nếu thế hệ tự thụ phấn tiến tới vô cực thì tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ n là:
A. 3 vàng : 1 xnh
B. 11 vàng : 1 xanh
C. 11 vàng : 3 xanh
D. 15 vàng : 1 xanh
Xem lại lí thuyết tại đây
Tải toàn bộ đáp án và lí thuyết tại đây

2 nhận xét:

Thánh Thiện Tâm nói...

( Thank blog for you great - http://www.vatinam.net )

Mrhoa nói...

Blog của bạn rất đẹp, mình mong muốn làm quen và đặt liên kết cùng bạn, có gì bạn hồi âm sớm nhé

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...