Sinh học online, giải trí hài hước

Phương pháp giải bài Bài tập Xác suất Sinh học 12


Toan-xac-suat-sinh-hoc
    Toán xác suất sinh học
Dạng 1: Tính số loại KG, KH trội lặn: dạng bài này cần làm theo quy tắc nhân xác suất
VD: Cho P: AaBbDdEeFf giao phấn với cây cùng KG. Cho biết tính trạng trội là trội hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng. Hãy tính:
 a, Tỉ lệ cá thể ở F1 có KH 3 trội : 2 lặn
b, Tỉ lệ các thể ở F1 có KH 4 trội
 Bài giải:
Như vậy, xét riêng rẽ từng phép lai ta có: 
Aa x Aa --> 3A- : 1aa
Bb x Bb --> 3B- : 1bb
Dd x Dd --> 3D- : 1dd
Ee x Ee --> 3 E- : 1ee
Ff x Ff  --> 3F- : 1ff
Như vậy, tỉ lệ đời con có KH 3 trội : 1 lặn là tích xác suất của các thành phần sau:
-         Xác suất có được 3 trội trong tổng số 5 trội là: C35
-         Tỉ lệ 3 trội là: 3/4.3/4.3/4
-         Tỉ lệ 2 lặn là: 1/4.1/4
Vậy kết quả là tích của 3 xác suất trên.
hoặc có thể làm theo khai triển Niutơn: gọi A là tính trạng trội, a là tính trạng lặn ta có Nhị thức Niutơn như sau:
(A + a)n với n là số cặp gen dị hợp
VD: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ (đề tuyển sinh đại học môn Sinh học năm 2010)
    
(A + a)4= A4 + 4A3.a + 6A2.a2 + 4A.a + a4(khai triển Niutơn)
Ghi chú A là KH trội, a là KH lặn, 2 trội 2 lặn là KH mà có A2 và a2 vậy kết quả là: 6A2.a2, với A= 3/4, a = 1/4. tính ra được kết quả là: 27/128
Bài tập áp dụng
Câu 1: Bệnh mù màu đỏ và lục ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Một cặp vợ chồng  đều không mắc cả 2 bệnh trên , người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng có cô em gái bị bạch tạng. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai  thì bị bệnh bạch tạng.

Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai mắc đồng thời cả 2 bệnh trên :
A. 1/12                                   B. 1/36                                   C. 1/24                                   D. 1/8
Từ gt → kg của chồng XAY B-(1BB/2Bb)
              kg của vợ XAXa B-(1BB/2Bb)
XS con trai mắc bệnh mù màu (XaY) = 1/4
XS con mắc bệnh bạch tạng (bb) = 2/3*2/3*1/4= 1/9
Vậy XS sinh con trai mắc cả 2 bệnh = 1/4.1/9 = 1/36
Câu 2: Lai hai thứ bí quả tròn có tính di truyền ổn định,thu được F1 đồng loạt bí quả dẹt.Cho giao phấn các cây F1 người ta thu được F2 tỉ lệ 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. Cho  giao phấn 2 cây bí quả dẹt ở F2 với nhau.Về mặt lí thuyết thì xác suất  để có được quả dài ở F3 :
A. 1/81                                   B. 3/16                                   C. 1/16                                   D. 4/81
tỉ lệ   dẹt : tròn : dài = 9 :6 :1   (dẹt : A-B- ; dài :aabb)
dẹt x dẹt → dài nên KG của 2 cây dẹt AaBb x AaBb(4/9 x4/9)
phép lai trên cho dài 1/16
→ XS chung = 4/9.4/9.1/16 = 1/81
Câu 3:  Ở người, bệnh phênin kêtô niệu do đột biến gen gen lặn nằm trên NST thường.Bố và mẹ bình thường sinh đứa con gái đầu lòng bị bệnh phênin kêtô niệu. Xác suất để họ sinh đứa con tiếp theo là trai không bị bệnh trên là

A. 1/2                                      B. 1/4  `                       C. 3/4                                      D. 3/8

từ gt →kg của bố mẹ: Aa x Aa
XS sinh con trai không bệnh = 3/4 x 1/2 = 3/8
Câu 4: Phenylkêtô niệu và bạch tạng ở người là 2 bệnh do đột biến gen lặn trên các NST thường khác nhau. Một đôi tân hôn đều dị hợp về cả 2 cặp gen qui định tính trạng trên. Nguy cơ đứa con đầu lòng mắc 1 trong 2 bệnh trên là
A. 1/2                          B. 1/4                                      C.3/8                                      D. 1/8
1-(1/4.1/4 + 3/4.3/4) = 3/8 hoặc (3/4)(1/4)C12 = 3/8
Câu 5: Ở một loài cây, màu hoa do hai cặp gen không alen tương tác tạo ra. Cho hai cây hoa trắng thuần chủng giao phấn với nhau được F1 toàn ra hoa đỏ. Tạp giao với nhau đượcF2 có tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng. Tính xác suất khi lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ cho tự thụ phấn để ở thế hệ sau không có sự phân li kiểu hình là:
A. 9/7                              B. 9/16                            C. 1/3                              D. 1/9
9(A-B-) để không có sự phân tính thì KG phải là AABB = 1/9
Câu 6: Ở người, bệnh bạch tạng  do gen lặn a nằm trên NST thường quy định. Tại một huyện miền núi, tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng là: 1/ 10000. Tỉ lệ người mang gen dị hợp sẽ là:
   A. 0,5%                               B. 49,5 %.                        C. 98,02%.                             D. 1,98 %.
q(a) = 0,01→p(A) = 0,99 → tỉ lệ dị hợp Aa = 2pq = 1,98
Câu 7: Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và đều có kiểu gen dị hợp về nhóm máu. Nếu họ sinh hai đứa con thì xác suất để một đứa có nhóm máu A và một đứa có nhóm máu O là
A. 3/8                                   B. 3/6                                C. 1/2                                      D. 1/4
= (3/4).(1/4).C12 = 3/8                                                                                                          
Câu 8:  Chiều cao thân ở  một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường qui định và chịu tác động cộng gộp theo kiểu sự có mặt một alen trội sẽ làm chiều cao cây tăng thêm 5cm. Người ta cho giao phấn cây cao nhất có chiều cao 190cm với cây thấp nhất,được F1 và sau đó cho F1 tự thụ.
Nhóm cây ờ F2 có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ:
A. 28/256                               B. 56/256                   C. 70/256                               D. 35/256      
cây cao 180cm có 6 alen trội→tỉ lệ = C68/28 = 28/256
Câu 9: Trong một quần thể cân bằng có 90% alen ở lôcus Rh là R. Alen còn lại là r . Cả 40 trẻ em của quần thể này đến một trường học nhất định . Xác suất để tất cả các em đều là Rh dương tính là bao nhiêu?(RR, Rr: dương tính, rr:   âm tính).
   A. (0,99)40.                          B. (0,90)40..                      C. (0,81)40.                             D. 0,99.
từ gt → r = 0,1→tần số rr = 0,01→tần số Rh dương tính = 0,99
XS để 40 em đều Rh = (0,99)40
Câu 10: Ở đậu Hà lan: Trơn trội so với nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn được F1đồng loạt trơn. Ftự thụ phấn được F2; Cho rằng mỗi quả đậu F2 có 4 hạt. Xác suất để bắt gặp qủa đậu  có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn là bao nhiêu?
   A. 3/ 16.                              B. 27/ 64.                         C. 9/ 16.                                 D. 9/ 256.
(3/4)3(1/4)C14 = 27/64        
Câu 11:  Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường. Trong QT người cứ 100 người bình thường , trung bình có 1 người mang gen dị hợp về tính trạng trên.
Một cặp vợ chồng không bị bệnh:
1/ Xác suất sinh con bệnh:
A. 0,025                     B. 0,0025                   C. 0,00025                 D0,000025
2/ Câu 11 Xác suất sinh con trai bình thường:
A. 0,49875                 B.0,4999875                        C. 0,999975               D. 0,9875
3/ Câu 11 Nếu đứa con đầu của họ là gái bị bạch tạng thì xác suất để đứa con tiếp theo là trai bình thường là:
A. 0,75                        B.0,375                     C. 0,999975               D. 0,4999875
XS (Aa x Aa) = (1/100)2
Aa x Aa→3/4 bt;1/4 bệnh
1/ (1/100)2. 1/4 = 0,000025
2/ 1/2(1- 0,000025) = 0,4999875
3/ 1/2.3/4 = 0,375
Câu 12: Ở cừu, gen qui định  màu lông  nằm trên NST thường. Gen A qui định màu lông trắng là trội hoàn toàn so với alen a qui định lông đen. Một cừu đực được lai với một cừu cái, cả hai đều dị hợp tử. Cừu non sinh ra là một cừu đực trắng. Nếu tiến hành lai trở lại với mẹ thì xác suất để có một con cừu cái lông đen là bao nhiêu ?
A. 1/4                          B. 1/6               C. 1/8              D. 1/12

Cừu con trắng 1 trong 2 KG: AA(1/3) hoặc Aa(2/3)
 Vì mẹ dị hợp Aa,để lai lại với mẹ cho được cừu đen (aa) thì cừu con trắng phải có KG Aa(2/3)
Phép lai : Aa x Aa cho cái đen = 1/4.1/2
Vậy XS để được cừu cái lông đen = 2/3 x 1/4 x1/2 = 1/12
Câu 13: Một đôi tân hôn đều có nhóm máu AB. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái mang nhóm máu là A hoặc B sẽ là:
A. 6,25%                                B.  12,5%                            C.  50%                                  D. 25%
IAIB  x  IAIB → 1IAIA : 1IBIB : 2IAIB (1A:1B:2AB)
Xác suất con gái máu A hoặc B = 1/2.1/2 = 25%
Câu 14: Cà chua có bộ NST 2n = 24. Có bao nhiêu trường hợp trong tế bào đồng thời có thể ba kép và thể một?
A. 1320                                  B. 132                                     C. 660                                     D. 726
C312.C13 = 660
Câu 15: Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường. Vợ và chồng đều bình thường nhưng con trai đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng :
1 / Xác suất để họ sinh 2 người con, có cả trai và gái đều không bị bệnh:
A.9/32                                   B. 9/64                       C. 8/32                       D. 5/32
2/ Câu 15 Xác suất để họ sinh 2 người con có cả trai và gái trong đó có một người bệnh, một không bệnh
A. 4/32                                   B. 5/32                       C. 3/32                       D. 6/32
3/ Câu 15 Xác suất để họ sinh 3 người con có cả trai, gái và ít nhất có một người không bệnh
A.126/256                             B. 141/256                 C. 165/256                 D. 189/256
con: 3/4 bình thường: 1/4 bệnh
1) 3/8.3/8.C12= 9/32
2) XS sinh 1trai+1gái = 1/2
    XS 1 người bt+ 1 bệnh =3/4.1/4.C12 = 6/16
→XS chung = 1/2.6/16= 6/32
3) XS sinh 3 có cả trai và gái = 1-(2.1/23) = 3/4
    XS để ít nhât 1 người không bệnh = 1-(1/43) = 63/64
→XS chung = 189/256
Câu 16:  Quần thể người có sự cân bằng về các nhóm máu. Tỉ lệ nhóm máu O là 25%, máu B là 39%. Vợ và chồng đều có nhóm máu A, xác suất họ sinh con có nhóm máu giống mình bằng:
A. 72,66%                         B. 74,12%                     C. 80,38%                     D. 82,64%
 từ gt → IA = 0,2 ; IB = 0,3 ; IO = 0,5
(♀A)  p2IAIA + 2prIAIO  x  (♂ A) p2IAIA + 2prIAIO 
           (0,04)     (0,2)                   (0,04)     (0,2)
Tần số IA = 7/12 ; IO = 5/12
XS con máu O =  (5/12)x(5/12) = 25/144
→XS con có nhóm máu giống bố và mẹ  = 1-25/144  = 82,64%     
Câu 19: Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường,alen trội tương ứng quy định người bình thường.Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng.Về mặt lý thuyết,hãy tính xác suất để họ:
a. Sinh người con thứ 2 khác giới tính với người con đầu và không bị bệnh bạch tạng
b. Sinh người con thứ hai là trai và người con thứ 3 là gái đều bình thường
c. Sinh 2 người con đều bình thường
d. Sinh 2 người con khác giới tính và đều bình thường
e. Sinh 2 người con cùng giới tính và đều bình thường
g. Sinh 3 người con trong đó có cả trai lẫn gái và ít nhất có được một người không bị bệnh
                                                                  GIẢI
Theo gt Bố mẹ đều phải dị hợp về gen gây bệnh SX sinh :
- con  bình thường(không phân biệt trai hay gái)            = 3/4
- con bệnh (không phân biệt trai hay gái)            = 1/4
- con trai bình thường = 3/4.1/2                                           = 3/8
- con gái bình thường = 3/4.1/2                                           = 3/8
- con trai bệnh = 1/4.1/2                                                       = 1/8
- con trai bệnh = 1/4.1/2                                                       = 1/8
a) - XS sinh người con thứ 2 bthường                                               = 3/4
    - XS sinh người con thứ 2 khác giới với  người con đầu = 1/2
  XS chung theo yêu cầu = 3/4.1/2 = 3/8
b) - XS sinh người con thứ 2 là trai và thứ 3 là gái đều bthường = 3/8.3/8 = 9/64
c) - XS sinh 2 người con đều bthường = 3/4. 3/4    = 9/16
d) - XS sinh 2 người con khác giới (1trai,1 gái) đều bthường = 3/8.3/8.C12 = 9/32
e) - XS sinh 2 người cùng giới = 1/4 + 1/4 = 1/2
    - XS  để 2 người đều bthường = 3/4.3/4 = 9/16
  XS sinh 2 người con cùng giới(cùng trai hoặc cùng gái) đều bthường = 1/2.9/16
                                                                                                                                             = 9/32      
g) - XS sinh 3 có cả trai và gái (trừ trường hợp cùng giới) = 1 – 2(1/2.1/2.1/2) = 3/4
    - XS trong 3 người ít nhất có 1 người bthường(trừ trường hợp cả 3 bệnh)  = 1 – (1/4)3
                                                                                                                                                = 63/64
   XS chung theo yêu cầu = 3/4.63/64 = 189/256

  LƯU Ý
4 câu: b,c,d,e  có thể dựa trên các trường hợp ở bài tập 1 để xác định kết quả.
Câu 20: Khả năng cuộn lưỡi ở người do gen trội trên NST thường qui định, alen lặn qui định người bình thường. Một người đàn ông có khả năng cuộn lưỡi lấy người phụ nữ không có khả năng này, biết xác suất gặp người cuộn lưỡi trong quần thể  người là 64%.
Xác suất sinh đứa con trai bị cuộn lưỡi là bao nhiêu?   
Ctrúc DT tổng quát của QT:  p2AA + 2pqAa + q2aa
Theo gt: q2 = 1- 64% = 36% --> q = 0,6 ; p = 0,4
Vậy Ctrúc DT của QT là: 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa
- Người vợ không cuộn lưỡi có Kg (aa) --> tần số a = 1
- Người chồng bị cuộn lưỡi có 1 trong 2 Kg: AA (0,16/0,64)
                                                                                    Aa (0,48/0,64) 
 Tần số : A = (0,16 + 0,24)/0,64 = 0,4/0,64 = 0,625
                     a = 0,24/0,64 = 0,375
 khả năng sinh con bị cuộn lưỡi  = 0,625 x 1 = 0,625
Vậy XS sinh con trai bị cuộn lưỡi  = 0,625 x 1/2 = 0,3125
Câu 21: Bệnh pheninketo niệu do một gen lặn nằm trên NST thường được di truyền theo quy luật Menden. một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh. Biết ngoài em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả 2 bên vợ và chồng không còn ai khác bị bệnh.cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh.
1/  Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh.
A. 1/4                          B. 1/8                          C. 1/9                          D. 2/9
2/  Nếu đứa con đầu bị bệnh thì XS để sinh được đứa con thứ hai là con trai không bệnh là bao nhiêu?
A. 1/9                          B. 1/18                       C. 3/4              D. 3/8
từ gt→KG của vợ chồng là A- (1AA:2Aa)  x  A- (1AA:2Aa)

1) sinh con bệnh khi KG vợ chồng Aa x Aa ( XS = 2/3.2/3)

Aa x Aa→ con bệnh = 1/4
→XS chung = 2/3.2/3.1/4 = 1/9
Có thể tính cách khác như sau:
tần số tạo gt a của mỗi bên vợ(chồng) = 1/3→XS sinh con bệnh (aa) = 1/3.1/3 = 1/9
2) con đầu bị bệnh→Kg của vc (Aa x Aa)
Vậy XS sinh con trai không bệnh = 3/4.1/2 = 3/8

Câu 22: U xơ nang ở người là bệnh hiếm gặp, được quy định bởi đột biến lặn di truyền theo quy luật Menđen.Một người đàn ông bình thường có bố bị bệnh và mẹ không mang gen bệnh lấy một ngưòi vợ bình thường không có quan hệ họ hàng với ông ta. Xác xuất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh này sẽ là bao nhiêu nếu trong quần thể cứ 50 người bình thường thì có 1 người dị hợp về gen gây bệnh.

 A. 0,3%                     B. 0,4%                      C. 0,5%                      D. 0,6%    
từ gt→kg của bố mẹ:  (bố) Aa    x  (mẹ)A- ( 0,98AA/0,02Aa)       
                                                0,5a                       0,01a
XS con bệnh (aa) = 0,5x 0,01 = 0,005 = 0,5%                           
Câu 23: Phép lai : AaBbDdEe  x   AaBbDdEe.   Tính xác suất ở F1 có:
1/ KH trong đó tính trạng trội nhiều hơn lặn
A. 9/32                       B. 15/ 32                    C. 27/64                     D. 42/64
2/  KH trong đó có ít nhất 2 tính trạng trội
A. 156/256                 B. 243/256                 C. 212/256                 D. 128/256
3/ Kiểu gen có 6 alen trội
A. 7/64                       B. 9/64                       C. 12/64                                 D. 15/64
a. XS KH trong đó tính trạng trội nhiều hơn lặn: (gồm 3 trội + 1 lặn)
= (3/4)3. (1/4).C34 = 27/64              
b. XS KH trong đó có ít nhất 2 tính trạng trội: (trừ 4 lặn + 3 lặn)
= 1-[(1/4)4 + (3/4).(1/4)­­3.C34] = 243/256          
c. XS kiểu gen có 6 alen trội = C68 /28  = 7/64  
Câu 24: Một người phụ nữ nhóm máu AB kết hôn với một người đàn ông nhóm máu A, có cha là nhóm máu O
1/ Xác suất đứa đầu là con trai nhóm máu AB, đứa thứ hai là con gái nhóm máu B.
A. 1/32                       B. 1/64                       C. 1/16                       D. 3/64
2/  Xác suất để một một đứa con nhóm máu A, đứa khác nhóm máu B
A.1/4                           B. 1/6                          C. 1/8                          D. 1/12                             
P:             IAIB   x    IAIO
F1:   IAIA ,  IAI , IAIB ,  IBIO  (1/2A :1/4AB:1/4B)
1) = (1/4.1/2)(1/4.1/2) = 1/64
2) = 1/2.1/4.C12 = 1/4                                                         
Câu 25: Xác suất để một người bình thường nhận được 1 NST có nguồn gốc từ “Bà Nội” và 22 NST có nguồn gốc từ “Ông Ngoại” của mình :
A. 506/423                  B. 529/423                  C. 1/423                       D. 484/423
- Bố cho số loại gt có 1 NST từ Mẹ (Bà Nội) = C123
- Mẹ cho số loại gt có 22 NST từ Bố (Ông Ngoại) = C2223
- Số loại hợp tử = 223.223
→ XS chung = (C123.C2223)/ (223.223) = 529/423
Câu 26: Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa  biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2, cho các cừu F2 giao phối tự do.Theo lý thuyết, hãy xác định :
1/ Xác suất gặp 1 con cừu cái không sừng trong QT ở F3:
A. 1/3                          B. 1/4                          C. 3/8                          D. 3/16
2/ Xác suất gặp 1 con cừu đực không sừng trong QT ở F3 :
A. 1/3                          B. 1/4                          C. 3/8                          D. 1/8
3/ Xác suất gặp 1 cá thể có sừng trong QT ở F3:
A. 1/2                          B. 1/4                          C. 3/8                          D. 1/3
- đực : AA,Aa (có sừng) ; aa (không sừng)
- cái : AA (có sừng) ; Aa ,aa (không sừng)
P : (đực không sừng) aa  x AA (cái có sừng)→F1 : Aa→F2 x F2: 1AA,2Aa,1aa   x  1AA,2Aa,1aa
                                                                                                                          (1A,1a)           (1A,1a)
F3 : đực : 1AA,2Aa,1aa   - cái : 1AA,2Aa,1aa  
1/ cái không sừng = 3/4.1/2 = 3/8
2/ đực không sừng = 1/2.1/4 = 1/8
3/ XS gặp cá thể có sừng = 1/8+3/8= 1/2
Câu 27: Cà chua có bộ NST 2n = 24. Có bao nhiêu trường hợp trong tế bào đồng thời có thể ba kép và thể một?
A. 1320                      B. 132                         C. 660                                     D. 726 

n=12 → C212 x C110=660 

Câu 28:  Một mARN nhân tạo có tỉ lệ các loại nu  A : U : G : X = 4 : 3 : 2 : 1

1/ Tỉ lệ bộ mã có 2A và 1G :
A. 5,4%                      B. 6,4%                      C. 9,6%                      D. 12,8%
2/ Tỉ lệ bộ mã có chứa 2U :
A. 6,3%                      B. 18,9%                    C. 12,6%                    D. 21,9%
3/ Tỉ lệ bộ mã có 3 loại nu A,U và G :
A. 2,4%                      B. 7,2%                      C. 21,6%                    D. 14,4%
4/ Tỉ lệ bộ mã có chứa nu loại A :
A. 52,6%                    B. 65,8%                    C. 78,4%                    D. 72,6%
A= 4/10; U = 3/10 ; G = 2/10; X = 1/10
1/ Tỉ lệ bộ mã có 2A và 1G  = 4/10.4/10.2/10.C13 = 9,6%
2/ Tỉ lệ bộ mã có chứa 2U  = 3/10.3/10.7/10.C13 = 18,9%
3/ Tỉ lệ bộ mã có 3 loại nu A,U và G = 4/10.3/10.2/10.3 ! = 14,4%
4/ Tỉ lệ bộ mã có chứa nu loại A = TL(3A + 2A +1A)
  =  (4/10)3 +(4/10)2(6/10).C13 + (4/10)(6/10)2.C13 = 78,4%
Câu 29: Một người đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị bệnh galacto huyết lấy 1 người vợ bình thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh galacto huyết. Người vợ hiện đang mang thai con đầu lòng. Biết bệnh galacto huyết do đột biến gen lặn trên NST thường qui định và mẹ của người đàn ông này không mang gen gây bệnh
Xác suất đứa con sinh ra bị bệnh galacto huyết là bao nhiêu? 
A. 0,083                     B. 0,063                     C. 0,111                     D. 0,043
từ gt→bố, mẹ người chồng Aa x AA→ chồng (1AA/1Aa)
bố, mẹ người vợ Aa x Aa→ vợ(1AA/2Aa)
chồng cho giao tử a = 1/4  ;  vợ cho giao tử a = 1/3→ con (aa)= 1/4.1/3=1/12= 0,083
Câu 30: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.Cho cây F1 tự thụ phấn được các hạt lai F2.
1/ Xác suất để có được 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là bao nhiêu ?

A. 0,31146                 B. 0,177978               C. 0,07786                 D. 0,03664

2/ Câu 30 Cho các cây F2 tự thụ, xác suất để F3 chắc chắn không có sự phân tính:
A. 3/16                       B. 7/16                       C. 9/16                       D.1/2
P: AABB xaabb→ F1 AaBb(đỏ)
F1:AaBb x aabb→ 1đỏ/3trắng
F1 tự thụ→ F2:   9/16đỏ:7/16 trắng
1/ Xác suất để có được 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con = (9/16)3.(7/16) C14 = 0,31146
2/ F2 tự thụ → 9 KG trong đó có 6 KG khi tự thụ chắc chắn không phân tính là 1AABB;1AAbb;2Aabb;1aaBB;2aaBb;1aabb tỉ lệ 8/16=1/2

Tải toàn bộ bài đăng và đáp án tại đây

9 nhận xét:

Unknown nói...

tai sao o cau 10 lai nhan cho 4C1 nua ha thay
may cai to hop do e kho hieu qua

Unknown nói...

tai sao o cau 10 lai nhan cho 4C1 nua ha thay
may cai to hop do e kho hieu qua

Mrhoa nói...

Là chọn 1 hạt nhăn trong 4 hạt.

tiger nói...

Chào thầy

bệnh máu khó dông ở người KH:4 "chỗ này em thắc mắc là kh biềt 4 hay 2 "

Unknown nói...

m giai thich cau 11 đc k th

Mrhoa nói...

Em áp dụng công thức cân bằng quần thể sẻ tính được nhé

Mrhoa nói...

KH là 2 em à

Unknown nói...

Câu 10 e ko hiểu lắm tai sao là nhân 3 va tại soa là C14 th gt dum e ạ

Mrhoa nói...

Câu 10: Ở đậu Hà lan: Trơn trội so với nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn được F1đồng loạt trơn. F1 tự thụ phấn được F2; Cho rằng mỗi quả đậu F2 có 4 hạt. Xác suất để bắt gặp qủa đậu có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn là bao nhiêu?
A. 3/ 16. B. 27/ 64. C. 9/ 16. D. 9/ 256.
(3/4)^3(1/4)C14 = 27/64
Cái này là mũ 3 bạn à tức là xác suất bắt gặp mỗi hạt trơn là 3/4, bắt gặp 3 hạt thì mũ 3. C14 là chọn thứ tự cho cái hạt nhăn ấy

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...