Sinh học online, giải trí hài hước

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 phần tương tác gen


Bai tap tuong tac gen
Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến phần tương tác gen(Đại học – 2008)

Câu 1: Lai hai dòng cây hoa trắng thuần chủng với nhau, F1 thu được toàn cây hoa trắng. Cho các cây F1 tự thụ phấn, ở F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 131 cây hoa trắng : 29 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật 
A. tương tác giữa các gen không alen.                  
B. di truyền ngoài nhân. 
C. hoán vị gen.                                                       
D. liên kết gen.

Câu 2: Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 cặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao là 
A. 70 cm.                        
B. 85 cm.                        
C. 75 cm.                        
D. 80 cm.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 3: Ở bí ngô, kiểu gen A-bb và aaB- quy định quả tròn; kiểu gen A- B- quy định quả dẹt; kiểu gen aabb quy định quả dài. Cho bí quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời FB thu được tổng số 160 quả gồm 3 loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết, số quả dài ở FB
A. 105.                           
B. 40.                              
C. 54.                             
D. 75.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 4: Ở một loài thực vật, cho hai cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau, thu được F1 100% cây hoa màu đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật 
A. ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân).     
B. tương tác bổ sung. 
C. tương tác cộng gộp.                                          
D. phân li.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 5: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập. Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ: 


Tuong tac bo sung cua gen

Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng (không có sắc tố đỏ) thuần chủng thu được F1 gồm toàn cây có hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là 
A. 13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.                        
B. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 
C. 3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.                          
D. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.
(Đại học – 2009)
Câu 6: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ 
A. 25,0%.                       
B. 6,25%.                       
C. 50,0%.                       
D. 37,5%.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 7: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
A. 56,25%.                     
B. 25%.                          
C. 18,75%.                     
D. 6,25%.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 8: Giao phấn giữa hai cây (P) đều có hoa màu trắng thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa màu đỏ : 7 cây hoa màu trắng. Chọn ngẫu nhiên hai cây có hoa màu đỏ ở F2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hiện cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 là 
A. 1/81                           
B. 1/16                            
C. 81/256                       
D. 16/81
(Đại học – 2010)
Câu 9: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; nếu chỉ có một loại alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội thì cho kiểu hình hoa trắng. Lai hai cây (P) có hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 lai với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn về hai cặp gen nói trên thu được Fa. Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là 
A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.                          
B. 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. 
C. 1 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.                          
D. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa đỏ.
(Cao đẳng – 2011)
Câu 10: Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là 
A. 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 1 : 1.                               
B. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1. 
C. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1.                               
D. 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.
(Đại học – 2011)
Câu 11: Ở ngô, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt, mỗi gen đều có 2 alen (A, a; B, b; R, r). Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, R cho hạt có màu; các kiểu gen còn lại đều cho hạt không màu. Lấy phấn của cây mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho 2 cây:
- Cây thứ nhất có kiểu gen aabbRR thu được các cây lai có 50% số cây cho hạt có màu;
- Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu được các cây lai có 25% số cây cho hạt có màu. 
Kiểu gen của cây (P) là 
A. AaBBRr.                   
B. AABbRr.                   
C. AaBbRr.                    
D. AaBbRR.

Tải toàn bộ đáp án và hướng dẫn tại đây
(Đại học – 2011)Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...