Sinh học online, giải trí hài hước

Trắc nghiệm Sinh học 12: Cấu trúc NST và đột biến cấu trúc NST

Dot bien NST

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm online phần Cấu trúc NST và đột biến cấu trúc NST

Câu 1: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho cơ thể là 
A. mất một đoạn lớn NST.                                     
B. lặp đoạn NST. 
C. chuyển đoạn nhỏ NST.                                      
D. đảo đoạn NST.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 2: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là 
A. đảo đoạn.                                                           
B. mất đoạn lớn. 
C. lặp đoạn và mất đoạn lớn.                                 
D. chuyển đoạn lớn và đảo đoạn.
(Đại học – 2007)
Câu 3: Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thước ngắn hơn so với nhiễm sắc thể bình thường. Dạng đột biến tạo nên nhiễm sắc thể bất thường này có thể là dạng nào trong số các dạng đột biến sau? 
A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.                                   
B. Mất đoạn nhiễm sắc thể. 
C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.                                    
D. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
(Cao đẳng – 2008)
Câu 4: Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm
A. ARN và pôlipeptit.                                            
B. lipit và pôlisaccarit. 
C. ADN và prôtêin loại histon.                              
D. ARN và prôtêin loại histon.
(Cao đẳng – 2008)
Câu 5: Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? 
(1): ABCD.EFGHABGFE.DCH 
(2): ABCD.EFGHAD.EFGBCH 
A. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. 
B. (1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động. 
C. (1): chuyển đoạn không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. 
D. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động.
 (Đại học – 2008)
Câu 6: Trong chọn giống, để loại bỏ một gen có hại ra khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến 
A. lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể.                               
B. mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể. 
C. lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể.                              
D. đảo đoạn nhiễm sắc thể.
(Đại học – 2008)
Câu 7: Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG.HKM đã bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG.HKM. Dạng đột biến này 
A. thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể. 
B. thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến. 
C. thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài. 
D. thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
(Đại học – 2008)
Câu 8: Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. 
B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi. 
C. Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể giảm khả năng sinh sản. 
D. Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.
(Cao đẳng – 2009)
Câu 9: Ở một loài động vật, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số II có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là:  (1)ABCDEFG (2)ABCFEDG (3)ABFCEDG (4)ABFCDEG. Giả sử nhiễm sắc thể số (3) là nhiễm sắc thể gốc. Trình tự phát sinh đảo đoạn là 
A. (1) ←  (3) → (4) → (1).                                    
B. (3) → (1) → (4) → (1). 
C. (2) →  (1) → (3) → ( 4).                                   
D. (1) ← (2) ← (3) → (4).
(Cao đẳng – 2009)
Câu 10: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể 
A. có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. 
B. là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi. 
C. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân. 
D. là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào.
(Đại học – 2009)
Câu 11: Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm 
A. ADN mạch đơn và prôtêin loại histôn.             
B. ADN mạch kép và prôtêin loại histôn. 
C. ARN mạch đơn và prôtêin loại histôn.             
D. ARN mạch kép và prôtêin loại histôn.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 12: Mô tả nào sau đây đúng với cơ chế gây đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? 
A. Một đoạn nhiễm sắc thể nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại. 
B. Các đoạn không tương đồng của cặp nhiễm sắc thể tương đồng đứt ra và trao đổi đoạn cho nhau. 
C. Hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau trao đổi cho nhau những đoạn không tương đồng. 
D. Một đoạn của nhiễm sắc thể nào đó đứt ra rồi gắn vào nhiễm sắc thể của cặp tương đồng khác.
(Cao đẳng – 2011)
Câu 13: Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể? 
A. Đột biến mất đoạn.                                            
B. Đột biến đa bội. 
C. Đột biến lệch bội.                                              
D. Đột biến đảo đoạn.
(Cao đẳng – 2011)
Tải đáp án tại đây

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...