Sinh học online, giải trí hài hước

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12: Phiên mã - dịch mã


Câu 1: Một gen dài 0,51 micrômet, khi gen này thực hiện phiên mã 3 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số ribônuclêôtit tự do là 
A. 1500.                         
B. 3000.                          
C. 6000.                         
D. 4500.
(Cao đẳng – 2007)
Câu 2: Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc? 
A. 3' AGU 5'.                 
B. 3' UAG 5'.                 
C. 3' UGA 5'.                 
D. 5' AUG 3'.
(Cao đẳng – 2009)

Câu 3: Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là 
A. 5'XAU3'.                   
B. 3'XAU5'.                   
C. 3'AUG5'.                   
D. 5'AUG3'.
(Đại học – 2009)
Câu 4: Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là: 
A. G = X = 360, A = T = 240.                               
B. G = X = 320, A = T = 280.
C. G = X = 240, A = T = 360.                               
D. G = X = 280, A = T = 320.
(Đại học – 2009)
Câu 5: Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là mêtiônin. 
B. Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3'→5' trên phân tử mARN. 
C. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN. 
D. Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5'→3' trên phân tử mARN.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 6: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau: 
(1) Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trên mARN. 
(2) Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh. 
(3) Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu. 
(4) Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticôđon của phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu). 
(5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5’ → 3’. 
(6) Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa1. 
Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: 
A. (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3).                
B. (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5). 
C. (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5).                
D. (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5).
(Đại học – 2010)
Câu 7: Biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: 5'XGA3' mã hoá axit amin Acginin; 5'UXG3' và 5'AGX3' cùng mã hoá axit amin Xêrin; 5'GXU3' mã hoá axit amin Alanin. Biết trình tự các nuclêôtit ở một đoạn trên mạch gốc của vùng mã hoá ở một gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là 5'GXTTXGXGATXG3'. Đoạn gen này mã hoá cho 4 axit amin, theo lí thuyết, trình tự  các axit amin tương ứng với quá trình dịch mã là
A. Xêrin – Alanin – Xêrin – Acginin.                    
B. Acginin – Xêrin – Alanin – Xêrin. 
C. Xêrin – Acginin – Alanin – Acginin.                
D. Acginin – Xêrin – Acginin – Xêrin.
(Cao đẳng – 2011)
Câu 8: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: 
(1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã). 
(2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3' → 5'.
(3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3' → 5'. 
(4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã. 
Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là 
A. (1) → (4) → (3) → (2).                                     
B. (2) → (3) → (1) → (4). 
C. (1) → (2) → (3) → (4).                                     
D. (2) → (1) → (3) → (4).
(Đại học – 2011)
Câu 9: Cho các thông tin sau đây: 
(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.
(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.
(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp.
(4) mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành.
Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là 
A. (3) và (4).                   
B. (1) và (4).                   
C. (2) và (3).                   
D. (2) và (4).
(Đại học – 2011)

Tải đáp án tại đây (đợi 5s và nhấn skip ad)

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...