Sinh học online, giải trí hài hước

Trắc nghiệm Sinh học 12: ADN, ARN và phân bào

Câu 1: Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 336 crômatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là 
A. 14.                             
B. 21.                              
C. 15. 
                           
D. 28.
(Cao đẳng – 2008)
Câu 2: Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là 
A. 8.                               
B. 6.                                
C. 4.                               
D. 2.
(Đại học – 2009)
Câu 3: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là 
A. 1798.                         
B. 2250.                         
C. 3060.                         
D. 1125.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 4: Phân tích thành phần hóa học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại nuclêôtit như sau: A = 20%; G = 35%; T = 20%. Axit nuclêic này là 
A. ARN có cấu trúc mạch đơn.                             
B. ADN có cấu trúc mạch kép. 
C. ADN có cấu trúc mạch đơn.                             
D. ARN có cấu trúc mạch kép.
(Cao đẳng – 2010)
Câu 5: Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là x. Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I là 
A. 2x.                             
B. 1x.                              
C. 0,5x.                          
D. 4x.
(Đại học – 2010)
Câu 6: Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 6 × 109 cặp nuclêôtit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm 
A. 18 × 109 cặp nuclêôtit.                                      
B. 6 ×109 cặp nuclêôtit. 
C. 24 × 109 cặp nuclêôtit.                                      
D. 12 × 109 cặp nuclêôtit.
(Cao đẳng – 2011)
Câu 7: Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% và số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là: 
A. A = 450; T = 150; G = 750; X = 150.               
B. A = 750; T = 150; G = 150; X = 150. 
C. A = 150; T = 450; G = 750; X = 150.               
D. A = 450; T = 150; G = 150; X = 750.


Câu 8: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:
A. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’; 3’UGA5’.  
B. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’.
C. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’.   
D. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’.Câu 9: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
A. 128.           
B. 192.           
C. 24. 
D. 16.
(Đại học 2012)
Câu 10: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?
A. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.       
B. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể.        
D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.
(Đại học 2012)
Câu 11: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ
A. 0,5%          
B. 0,25%        
C. 1% 
D. 2%
(Đại học 2012)
Câu 12: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có số nuclêôtit loại A bằng số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp 2 lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit loại T. Số nuclêôtit loại A của gen là
A. 448.
B. 224.                       
C. 112.                       
D. 336

Câu 13: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế
A. giảm phân và thụ tinh.      
B. nhân đôi ADN.
C. phiên mã                
D. dịch mã.

Câu 14: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 1/4  thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là
A. 10%                                   
B. 40%                                   
C. 20%                                   
D. 25%


Câu 15: Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là
A. 24                          
B. 9                            
C. 18                          
D. 17


Làm trắc nghiệm trực tuyến tại đây
Tải toàn bộ đáp án và hướng dẫn tại đây


Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...